Brandweer zone Kempen

De provincie Antwerpen telt vijf hulpverleningszones; 15 gemeenten van de zuidkant van het arrondissement Turnhout vormen nu Brandweer Zone Kempen, gewoonlijk Brandweer Zone Kempen genaamd.
De brandweerdiensten van Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo zijn hierin verenigd en vormen één organisatie, weliswaar met behoud van de bestaande kazernes (grijze zone op kaart). Zij beschermen de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

Zonecommandant is kol. Koen Bollen.
Voorzitter van de zone is sinds 20 juni 2016 burgemeester Luc Peetermans (Herselt), hij volgde burgemeester Jan Peeters (Herentals) op.
Ondervoorzitter van de zone is burgemeester Vera Celis (Geel).
Adres van de brandweer zone (maatschappelijke zetel) is

Stelenseweg 92,

2440 Geel.

KEMPEN

Afgevaardgden V.S.O.A. zone KEMPEN

Contact verantwoordelijk voor de sector.

firefighter@vsoa-g2.eu

Van Den Bergh Danny

danny.vandenbergh@brandweervlaanderen.be


hieronder de agenda voor de vergadering van het onderhandelingscomité op maandag 22 oktober om 9.00 uur (dit is een half uur vroeger dan in de vorige mail meegedeeld) in post Geel.

 Agendapunten vanuit de zone:- aanpassing personeelsbezetting post Geel: verhoging van de minimumbezetting overdag met 1 brandweerman

Agendapunten vanuit VSOA:

- Uitbetaling diplomatoelage/specialisatietoelage:Volgens ZDN 2018/0017 wordt voor 2018 en volgende jaren een voorstel uitgewerkt rond specialisatietoelage opgenomen in het herstel KB.Is dit niet weer dezelfde problemen zoeken?

Het herstel KB geeft duidelijk aan dat art. 38 van het KB van 19 april 2014 (diplomatoelage) van toepassing blijft tot de datum van inwerkingtreding van de wijziging van 26 januari 2018.Deze moet nog door de minister van BZ worden bepaald.Is het niet beter de nog steeds wettelijk voorziene diplomatoelage per kwartaal uit te betalen zoalng de datum van inwerkingtreding niet is bepaald?

- KB van 18 juli 2018 betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones (B.S. 01.08.2018) - stand van zaken?


 Allen, 

het volgende onderhandelingscomité zal doorgaan om 9u30 op 12 maart, de datum waarop de meeste deelnemers zijn geteld in de Doodle. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

Met vriendelijke groeten

Mevrouw,Mijnheer,

 De jaarlijkse rondgang met de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur in de diverse posten vindt plaats op:

· Post Geel: 17 november 2017, 09u00-11u00

 · Post Herentals: 17 november 2017, 11u15-13u00

· Post Westerlo: 17 november 2017, 15u00-17u00

· Post Mol: 7 december 2017, 16u00-18u00

· Post Balen: 11 december 2017, 14u00-16u00

· Post Grobbendonk: 22 december 2017, 08u00-13u00

· Post Herenthout: 22 december 2017 (aansluitend aan rondgang post Grobbendonk)

Mevrouw

Mijnheer

 U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het CPBW van Brandweer zone Kempen. De vergadering vindt plaats op maandag 25 september om 11.00 uur in het Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92 (vergaderzaal Kleine Nete).

 Volgende punten zullen besproken worden:·

        Verslag vorige vergadering (zie bijlagen 'Verslag CPBW 24.04.2017' en 'Procedure AO -finaal')

Agendapunten vanwege Preventieadviseur GiD PBW·

        Voorstelling Rutger M., preventieadviseur·

        Periodiek verslag GiDPBW·

        Stand van zaken jaaractieplan·

        Jaarverslag 2016Agendapunten vanwege Brandweer zone Kempen·

        Opvolging negatieve inspanningstesten - voorstel werkwijze·

        Terugbetaling bril / gehoorapparaten - voorstel·

        Griepvaccinatie - verderzetting bestaande werkwijze

Agendapunt vanwege VSOA·

        Maatregelen ivm preventie kanker (zie bijlagen 'Schrijven VSOA' en 'Sector-Kanker bij brandweerlieden')

Agendapunten vanwege ACOD·

        Omkleedruimte PIT-ambulanciers: telkens er een interventie start en beëindigd wordt, dienen de Pit-ambulanciers zich om te kleden.

Daar deze vertrekt vanuit het ziekenhuis is het wenselijk dat er een aparte kleedruimte voorzien wordt.

· Leveren kledij : wanneer wordt de achterstand in de levering van de kledij weggewerkt ? Op het einde van de vergadering kan elk lid van de vergadering nog korte punten toevoegen aan de agenda (varia).

Kan u ons verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn?

Met vriendelijke groeten

Geachte heer

Geachte mevrouw

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de vergadering van het onderhandelingscomité van Brandweer zone Kempen op

maandag 24 april 2017.

De vergadering vindt plaats om 9.30 uur in zaal 'Kleine Nete' van Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92 te 2440 Geel.

Volgende agendapunten zullen behandeld worden:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (bijlage 2)

2. Wijziging huishoudelijk reglement (bijlage 3)

3. Aanpassing bijlage 4 arbeidsreglementen (bijlage 4 en 5)

4. Aanwerving personeelsverantwoordelijke

5. Aanpassing administratief kader (bijlage 6)

6. Varia

Met vriendelijke groeten

Huishoudelijk reglement


Brussel, 03 februari 2017

Mijnheer Luc Peetermans

Zoneraadvoorzitter

Stelenseweg 92

2440 Geel

Geachte Mijnheer Peetermans,

Artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel geeft aan dat elk comité over een huishoudelijk reglement moet beschikken waarin de maatregelen worden vastgelegd die niet in dit besluit opgenomen zijn.

Het V.S.O.A. vraagt om de huishoudelijke reglementen van de verschillende comités van zone Kempen te verkrijgen of de notulen waarin het met redenen omkleed advies van het comité met betrekking tot de goedkeuring van deze huishoudelijke reglementen staat en eveneens het besluit van het zonecollege om de verschillende comités te creëren met de naam van de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit.

Het V.S.O.A. vraagt om de notulen van het comité te verkrijgen waarin het met redenen omkleed advies de benoeming vermeldt van:

de Preventieadviseur,

de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW)

In afwachting van huishoudelijke reglementen, gelieve deze documenten naar V.S.O.A. door te sturen, Wetsraat 28,
1040 Brussel.

Voor het V.S.O.A. is het respecteren van de wetgeving met betrekking tot het welzijn op het werk van de personeelsleden één van de topprioriteiten en een bekommernis bij de hervorming van de civiele
veiligheid.

Indien het V.S.O.A. de gevraagde documenten niet
ontvangt, bestaat er geen andere keuze dan de Inspectie Welzijn op het Werk te
vragen om in te grijpen.

Met syndicale groeten,

Voor het V.S.O.A.

Labourdette Eric                                                   Peeters Dominiek

Van Den Bergh Danny


Comité Preventie en Bescherming op het werk

Geachte,

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het werk van Brandweer zone Kempen op maandag 28 november 2016. De vergadering vindt plaats om 11u in zaal Kleine Nete van Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92 te 2440 Geel.


Op de agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring verslag CPBW van 10.10.2016 (bijlage 2)
2. Stand van zaken jaaractieplan
3. Periodiek verslag vanwege de preventieadviseur (bijlage 3)
4. Vraag ACOD i.vm. preventiekledij DGH (bijlage 4)
5. Varia
a. Richtlijnen i.v.m. het dragen van sieraden die een risico vormen voor de persoonlijke
veiligheid
b. Richtlijnen i.v.m. baard- en haargroei in overeenstemming met de veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften