Hulpverleningszone Rivierenland

Zonecdt.: Philippe Maudens

Gemeentes: Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist O/D Berg, Hemiksem, Mechelen, Niel, Nijlen, Lier, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands, Willebroek

De hulpverleningszone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten en strekt zich uit over 19 gemeenten.

Deze posten waren vroeger de gemeentelijke brandweerkorpsen die na de brandweerhervorming sinds 1 januari 2015 samensmolten tot één groot korps. Het hoofdkantoor van de zone is in Mechelen.

Intotaal stelt de zone 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers en 30 administratieve en technische personeelsleden te werk.

Bijgevolg verleent de zone brandweerzorg aan meer dan 400 000 inwoners.

Deze zone moet ervoor zorgen dat inwoners in nood nog efficiënter worden geholpen.

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Rivierenland


Contact verantwoordelijk voor de sector.

firefighter@vsoa-g2.eu

Heivers Koen

koen.heivers@telenet.be

Metdenancxt Koen

koen.m@telenet.be

Perree Ronny

ronny.perree2@telenet.be

Goeiemorgen collega's,

Naar aanleiding van de bevraging over de mogelijke overlegmomenten in 2019 informeer ik jullie graag over de huidige vergaderkalender voor het komende jaar.

Formeel overleg

 • Donderdag 24 januari 9u30
 • Locatie: gemeentehuis Bonheiden, schepenzaal
 • De latere data volgen zodra mogelijk.

Informeel overleg

 • Maandag 25 februari 9u30
 • Woensdag 24 april 9u30
 • Maandag 17 juni 13u30
 • Maandag 21 oktober 9u30
 • Maandag 16 december 9u30
 • Locatie: stadhuis Mechelen, vergaderzalen nog in aanvraag

Ook in 2019 zullen jullie op voorhand een herinnering ontvangen om agendapunten in te dienen. Nadien volgt dan de agenda.

Collega's,

 Later op de dag zal er door de communicatiedienst een dienstmededeling verspreid worden omtrent de impact van het herstel KB op de verplaatsingstijd. Graag willen we jullie al op de hoogte brengen.

In het herstel-KB dat verschenen is op 20 februari 2018 staat in art 45: "... De verplaatsing tussen de kazerne en de plaats waar de opleiding gegeven wordt, wordt voor de beroepspersoneelsleden gelijkgesteld met dienstactiviteit ..."

  Concreet betekent dit dat vanaf 2 maart 2018, de datum van inwerkingtreding van het KB, de verplaatsingstijd van de kazerne tot de plaats van de opleiding voor de vrijwilligers geen dienstactiviteit meer is.

 Dit neemt niet weg dat een vrijwillig personeelslid toch gedekt wordt door de verzekering bij een ongeval op weg van of naar de opleiding, op basis van artikel 298 van het koninklijk besluit van 19 april 2014.

Dit artikel preciseert dat de verplaatsingstijd van de kazerne tot de plaats van de opleiding arbeidstijd is voor het beroepspersoneel, maar geen diensttijd is voor het vrijwillig personeel.

 Wij, als hulpverleningszone, betreuren deze beslissing en zijn op zoek naar oplossingen. De problematiek werd besproken in het zonecollege. De burgemeesters kunnen niet anders dan de wet volgen.

Er zal een parlementaire vraag hierover gesteld worden in de hoop dat er op termijn een wetswijziging komt. In afwachting van een eventuele oplossing zijn wij wettelijk verplicht de verplaatsingstijd van de kazerne tot de plaats van de opleiding voor de vrijwilligers vanaf het 2de kwartaal 2018 te annuleren.

Collega's,

Kortelings zal er door de communicatiedienst een dienstmededeling verspreidt worden met de timing omtrent de diverse mutaties, bevorderingen en aanwervingen voor het administratief-technisch personeel evenals voor operationeel vrijwillig en beroepspersoneel die in het najaar op de agenda staan.

Helaas moeten we mededelen dat de wetgeving nog niet volledig uitgewerkt is wat betreft de bevorderingen van het operationeel personeel. Wij willen onze mensen hiervan op de hoogte te brengen, ook wensen wij u te informeren.

Het herstel KB 'administratief statuut voor operationeel vrijwillig en beroepspersoneel' vermeldt dat de bevorderingsproef van sergeant wordt georganiseerd door de brandweerschool in samenwerking met de zone.

 Nieuw hierbij is dat de kandidaten ook een competentietest voor het middenkader moeten afleggen.

 Deze competentietest gaat na of de kandidaat beschikt over de competenties gelijkwaardig aan deze vereist voor een diploma van niveau B en bestaat uit 3 delen waaronder een postbakoefening.

 Spijtig genoeg moeten we melden dat FOD Binnenlandse zaken de wettelijke bepalingen van deze competentietest nog niet volledig uitgewerkt heeft.

De postbakoefening staat wel op punt en kan reeds afgenomen worden door de brandweerschool.

FOD Binnenlandse Zaken moet de andere twee onderdelen nog uitwerken waardoor de volledige competentietest niet afgelegd kan worden. We consulteerden Binnenlandse Zaken voor een pragmatische oplossing. Helaas kunnen zij geen pragmatische oplossing aanreiken. In afwachting van het op punt stellen van de twee andere testen, zijn we genoodzaakt de bevordering van de sergeanten uit te stellen. De uitwerking van de andere twee testen zijn voorzien voor begin 2019. Een specifieke datum hebben we spijtig genoeg niet.

Concreet wil dit zeggen dat wij opstarten met de bevorderingsprocedure door begin oktober 2018 de zonale dienstmededeling te versturen aan alle personeelsleden omtrent de bevorderingen, waarbij:

- fase 1: mutatie in de graad van korporaal, sergeant en adjudant voor het operationeel personeel dmv dienstmededeling dd 27 augustus

- fase 2: bevragen huidige bevorderingsreserve sergeanten

- fase 3: opstarten bevorderingen in de graad van korporaal en adjudant voor het operationeel personeel dmv dienstmededeling 1 oktober 2018

- fase 4: opstarten bevorderingen in de graad van sergeant dmv dienstmededeling voorzien voorjaar 2019, afhankelijk van wettelijk kader.

Allen,

In bijlage bezorg ik jullie het verslag van het laatste informele overleg, evenals de presentatie rond
informatieveiligheid.

Bijkomend vinden jullie het reglement werving en selectie. Dit werd herwerkt op basis van de bespreking.


 Graag nodig ik jullie uit voor het volgende informele vakbondsoverleg. 

In bijlage vinden jullie alvast de voorlopige agenda. Deze agenda is gebaseerd op hetgeen reeds eerder werd gemeld of aangekondigd. Agendapunten vanuit de vakorganisaties voor dit overleg kunnen tot maandag 19 februari om 9 uur worden bezorgd. Nadien volgt de afgewerkte agenda.We stellen het op prijs als jullie de puntjes zo duidelijk mogelijk omschrijven én aanduiden of jullie dit wensen te bespreken op het eerste volgende formele of informele overleg. 

Datum: donderdag 22 februari 2018 om 10 uur Locatie: stadhuis Mechelen, zaal Panorama, gebouw Zeeridder (Befferstraat Voor het voorbereidend overleg van de vakbondsafvaardiging is dezelfde zaal voorzien vanaf 9 uur.


Hieronder bezorg ik jullie een samenvatting van de huidige vergaderdata die reeds besproken werden. Formeel overleg (gemeentehuis Bonheiden)

· Vrijdag 26 januari om 11 uur

· Vrijdag 30 maart om 10 uur

· Vrijdag 25 mei om 10 uur

· Donderdag 2 augustus 11 uur

Voor het najaar werden nog geen data gevonden. Er zullen ter zitting nog data gezocht worden voor september en november. Informeel overleg (stadhuis Mechelen)

· Donderdag 22 februari om 10 uur

· Donderdag 26 april om 10 uur

· Donderdag 28 juni om 10 uur

· Donderdag 25 oktober om 10 uur

· Donderdag 20 december om 10 uur

Collega's,

Graag nodig ik jullie uit voor het volgende vakbondsoverleg op 1 december om 14 uur. Jullie zullen merken dat de agenda goed gevuld is. Daarom werd er voor gekozen om de agendapunten te sorteren. Een kleine toelichting:

 • Agendapunten voor bespreking deel 1: dit zijn agendapunten die bij voorkeur besproken worden in aanwezigheid van burgemeester Vaganée
 • Agendapunten voor bespreking deel 2: dit zijn agendapunten waarvoor de aanwezigheid van burgmeester Vaganée niet noodzakelijk lijkt
 • Schriftelijke agendapunten: voor deze agendapunten vinden jullie in de bijlagen een schriftelijke terugkoppeling. Deze punten zullen enkel besproken worden wanneer er alsnog vragen hierover zijn.
 • 3 activiteitenverslagen
 • 4 verslagen van de rondgang
 • Het vernieuwde personeelsreglement
 • De ontwerpkalender 2018
 • De dienstnota 12 uur met input van VSOA
 • Een terugkoppeling over de verzekeringsvragen
 • Een terugkoppeling over de stand van zaken aanwervingen en bevorderingen
 • Een terugkoppeling van eerdere overlegmomenten, inclusief een ontwerp van opvolgingstabel
 • Een terugkoppeling van vragen vanuit de vakorganisaties

 

Collega's,

Graag nodig ik jullie uit voor het volgende vakbondsoverleg op 23 november om 12 uur.

In bijlage vinden jullie de agenda. Jullie zullen merken dat de agenda goed gevuld is. Daarom werd er voor gekozen om de agendapunten te sorteren. Een kleine toelichting:

· Agendapunten voor bespreking deel 1: dit zijn agendapunten die bij voorkeur besproken worden in aanwezigheid van burgemeester V.

· Agendapunten voor bespreking deel 2: dit zijn agendapunten waarvoor de aanwezigheid van burgmeester Vaganée niet noodzakelijk lijkt·

        Schriftelijke agendapunten: voor deze agendapunten vinden jullie in de bijlagen een schriftelijke terugkoppeling. Deze punten zullen enkel besproken worden wanneer er alsnog vragen hierover zijn.

De bijlagen bij de agenda worden bezorgd via WeTransfer. Het gaat over:

· 3 activiteitenverslagen· 4 verslagen van de rondgang

· Het vernieuwde personeelsreglement· De ontwerpkalender 2018

· De dienstnota 12 uur met input van VSOA· Een terugkoppeling over de verzekeringsvragen

· Een terugkoppeling over de stand van zaken aanwervingen en bevorderingen

· Een terugkoppeling van eerdere overlegmomenten, inclusief een ontwerp van opvolgingstabel

· Een terugkoppeling van vragen vanuit de vakorganisaties

Tenslotte informeer ik jullie nog over een praktische aanpassing. Het overleg zal niet doorgaan in het stadhuis van Mechelen, maar in de vergaderzaal De Garage.

Je vindt de glazen inkomdeur ervan tussen de 2 ramen van de galerij die gevestigd is recht tegenover de hoofdingang van de Sint Romboutskathedraal. Bel me gerust op 015 280 212 als je de locatie niet zo vlot vindt!

Prettig weekend,

Beste,

Graag nodig ik jullie uit voor het volgende formele vakbondsoverleg. Hieronder vinden jullie alvast de voorlopige agenda. Agendapunten vanuit de vakorganisaties kunnen tot vrijdag 17 november om 9 uur worden bezorgd. Nadien volgt de afgewerkte agenda.

Datum: donderdag 23 november 2017 om 12 uur

Locatie: stadhuis Mechelen, zaal Panorama (bovenste verdieping gebouw De Zeeridder) Voor het voorbereidend overleg van de vakbondsafvaardiging is dezelfde zaal voorzien vanaf 11 uur.

Aandachtspunt: we starten later én in een andere zaal dan gewoonlijk

Voorlopige dagorde:

 • Veiligheid en Preventie
 • o Activiteitenverslagen 1 tem 3 van 2017 - bijlagen worden bezorgd bij de agenda
 • o Terugkoppeling bespreking jaaractieplan (formeel overleg 21/9)
 • · Terugkoppeling vragen mbt ambulancierskledij
 • · Evaluaties
 • · Opvolging sociaal akkoord: zelfroosteren
 • · Invulling rol vakbondsafgevaardigden: waar kunnen vakbondsafgevaardigden met hun vragen terecht buiten de overlegmomenten?
 • · Planning vergaderkalender 2018
 • · Terugkoppeling
 • o Dienstnota beschikbaarheidsstatus na 12 uur shift (formeel overleg 21/9) - onder voorbehoud
 • o Opvolgingstabel (formeel overleg 21/9)
 • o VO2 max (formeel overleg 21/9)o Uurberekening opleidingen (formeel overleg 21/9)
 • o Overdracht verlof (formeel overleg 21/9)
 • o Info medewerkers bloedafnamen (formeel overleg 21/9)
 • o Uniform tijdens manifestaties en betogingen (informeel overleg 13/9)
 • o Vragen beschikbaarheidsreglement (informeel overleg 13/9)·
 •         Varia· Agendapunten vanuit de vakorganisaties


Beste,

Vorig jaar werd op 30 augustus 2016 in de eindconclusies van de sociale bemiddeling het aspect van het zelfroosteren opgenomen: "De mogelijkheid om een flexibel rooster aan te bieden aan zij die het vragen wordt bekeken tegen 1 januari 2018".

Graag brengen we jullie per mail op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Door de collega's van hrm en Karel Van H. werden in de posten met beroepspersoneel infosessies georganiseerd. De module van het zelfroosteren werd aan het beroepspersoneel toegelicht en er was de gelegenheid om vragen te stellen. Nadien hadden de collega's de mogelijkheid via een digitale enquête om hun individuele stem uit te brengen. In bijlage vinden jullie de stemresultaten per post.

In de volgende posten zal het zelfroosteren ingevoerd worden met als startdatum 1 januari 2018, in nauw overleg met de postoversten:

· Mechelen 2de compagnie

· Heist-op-den-Berg

· Willebroek

Voor Lier is de keuze nog niet definitief.

Alle postoversten van posten met beroepspersoneel werden per mail ingelicht van de keuze in hun post. Medewerkers kunnen uiteraard terecht bij hun postoverste in geval van vragen.


Beste,

Graag nodig ik jullie uit voor het volgende formele vakbondsoverleg. Hieronder vinden jullie alvast de voorlopige agenda. Agendapunten vanuit de vakorganisaties kunnen tot vrijdag 15 september om 9 uur worden bezorgd. Nadien volgt de afgewerkte agenda.

Datum: donderdag 21 september 2017 om 11 uur

Locatie: stadhuis Mechelen, zaal Wollebrandt (2de verdieping Huis van de Mechelaar)

 Voor het voorbereidend overleg van de vakbondsafvaardiging is dezelfde zaal voorzien vanaf 10 uur.

Voorlopige dagorde:

 • Veiligheid en Preventie
 • o Identificatiedocument
 • o Register geweld veroorzaakt door derden
 • o Lijst EHBO locaties en hulpverlenerso Jaaractieplan 2018
 • o Agenda jaarlijkse rondgangen·
 •         PPMO·
 •         Dienstnota beschikbaarheidsstatus na 12 uur shift
 • - terugkoppeling (onder voorbehoud)
 • · Aanwervingen en bevorderingen (terugkoppeling overleg 13/07/2017) ·
 •         Klachtenprocedure·
 •         Varia· A
 • Agendapunten vanuit de vakorganisatieso 
 •   ACV
 • § Dienstnota beschikbaarheid na 12u shift - suggestie
 • § Opvolgingstabel
 • § Stand van zaken ivm erkentelijkheidspremies
 • § Bekostiging van de eretekens door de zoneo 
 •   VSOA
 • § Stand van zaken digitale loonbrieven
 • § Hoe worden mensen geselecteerd voor het afnemen van een Vo2max test? Vrijwillige brandweerlieden worden bvb niet opgenomen in die testen.§
 •   Uurberekening voor opleidingen werden vanaf 1 januari herzien. We willen de uren vergoed zoals vroeger het geval was.
 • § Stand van zaken wat betreft de afsluitbare deuren voor het beroepspersoneel.
 • § Dienstnota beschikbaarheid na 12u shift

Beste,

Graag nodig ik jullie uit voor het volgende formele vakbondsoverleg. Hieronder vinden jullie alvast de voorlopige agenda.

Agendapunten vanuit de vakorganisaties kunnen tot woensdag 5 juli om 9 uur worden bezorgd. Nadien volgt de afgewerkte agenda.

Datum: donderdag 13 juli 2017 om 11 uur

Locatie: stadhuis Mechelen, zaal Wollebrandt (2de verdieping Huis van de Mechelaar) Voor het voorbereidend overleg van de vakbondsafvaardiging is dezelfde zaal voorzien vanaf 10 uur.

Voorlopige dagorde:

 • Aanvullingen verslag 11/05/2017 vanuit de vakorganisaties·
 •  Update personeelsreglement - stand van zaken·
 •  Bijlage personeelsreglement: camerabeleid·
 •  Dienstnota beschikbaarheidsstatus na 12 uur shift - terugkoppeling·
 •  Dienstverplaatsingen syndicaal overleg·
 •   Aanwervingen en bevorderingen:
 • o Lopende procedures
 • o Toekomstige procedures·
 •  SOP kledijwissel - fase 1 ·
 • Varia:
 • o Lopende tuchtprocedures·

            Agendapunten vanuit de vakorganisaties

Graag bevestig ik de data voor het informeel overleg als volgt:

· Do 15 juni van 13u30 tot 17 uur in de kazerne van Duffel

· Ma 26 juni van 13u30 tot 17 uur in de kazerne van Duffel

De dagorde voor het overleg van volgende week ziet er als volgt uit:

· Bekrachtiging verslag informeel overleg 23 maart·

        Update personeelsreglement - stappenplan·

        Dienstnota beschikbaarheidsstatus na 12 uur shift. Zie ook bijlage.

· Aanwerving vrijwilligers ·        

Varia:o Digitale loonbrieven

· Agendapunt vanuit de vakorganisatieso

    VSOA

§ Huishoudelijk reglement CPBW

§ Verplaatsingsvergoeding vakbondsoverleg

§ Vervollediging van het arbeidsreglement

§ Mobiliteit, professionalisering en aanwerving

§ Bevordering post Mechelen van 1 sergeant (uit de huidige wervingsreserve) en openzetten examens adjudant voor de plaats die daar open staat?

§ Uitleenreglement materiaal§ Punten bevorderingsexamen sergeanten

Beste,

Graag nodig ik jullie uit voor het volgende vakbondsoverleg. Hieronder vindt u alvast de voorlopige agenda. Agendapunten vanuit de vakorganisaties kunnen tot vrijdagochtend 5 mei om 9 uur worden bezorgd. Nadien volgt de afgewerkte agenda.  Datum: donderdag 11 mei 2017 om 11 uur

Locatie: stadhuis Mechelen, zaal Wollebrandt (2de verdieping Huis van de Mechelaar) Voor het voorbereidend overleg van de vakbondsafvaardiging is dezelfde zaal voorzien vanaf 10 uur.

Voorlopige dagorde:

 • Bekrachtiging verslag informeel overleg 23 maart·
 •         Update personeelsreglement

- stappenplan· Dienstnota beschikbaarheidsstatus na 12 uur shift·

        Aanwerving vrijwilligers · Varia:o Digitale loonbrieven·

        Agendapunt vanuit de vakorganisaties Geniet van het lange weekend!

Beste,

Graag nodig ik jullie uit voor het volgende vakbondsoverleg.

Hieronder vindt u alvast de voorlopige agenda. Agendapunten vanuit de vakorganisaties kunnen tot vrijdagochtend 9 uur worden bezorgd. Nadien volgt de afgewerkte agenda, evenals de bijlagen.

Datum: donderdag 23 maart 2017 om 11 uur

Locatie: stadhuis Mechelen, zaal Wollebrandt (2de verdieping Huis van de Mechelaar) Voor het voorbereidend overleg van de vakbondsafvaardiging is dezelfde zaal voorzien vanaf 10 uur.

Voorlopige dagorde:

 • Veiligheid en preventieo
 •  Toelichting door Eddy . ·
 • Ontwerp interne mobiliteit·
 •  Planning professionalisering·

 • Agendapunt vanuit de vakorganisaties

Huishoudelijck reglement


Brussel, 6 februari 2017


                                                                                                                                                                    Mijnheer Bart Somers

Grote Markt 21

2800 Mechelen


Mijnheer de Zoneraadvoorzitter,


Artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel geeft aan
dat elk comité over een huishoudelijk reglement moet beschikken waarin de maatregelen worden vastgelegd die niet in dit besluit opgenomen zijn.

Het V.S.O.A. vraagt om de huishoudelijke reglementen van de verschillende comités van zone Rivierenland te verkrijgen of de notulen waarin het met redenen omkleed advies van het comité met betrekking
tot de goedkeuring van deze huishoudelijke reglementen staat en eveneens het besluit van het zonecollege om de verschillende comités te creëren met de naam van de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit.

Het V.S.O.A. vraagt om de notulen van het comité te erkrijgen waarin het met redenen omkleed advies de benoeming vermeldt van:

de Preventieadviseur,

de Externe Dienst voor Preventie n Bescherming op het werk (EDPBW)

In afwachting van huishoudelijke eglementen, gelieve deze documenten naar V.S.O.A. door te sturen, Wetsraat 28,
1040 Brussel.

Voor het V.S.O.A. is het respecteren van de etgeving met betrekking tot het welzijn op het werk van de personeelsleden één an de topprioriteiten en een bekommernis bij de hervorming van de civiele viligheid.

Indien het V.S.O.A. de gevraagde documenten niet ntvangt, bestaat er geen andere keuze dan de Inspectie Welzijn op het Werk te vagen om in te grijpen.

Met syndicale groeten,

Voor het V.S.O.A.

Labourdette Eric                                 Metdenancxt Koen


Perree Ronny                   Heivers Koen                             Jacobs Luc

 Vakbondsoverleg

Graag nodigen wij u uit voor het eerste vakbondsoverleg van 2017.

Datum: donderdag 26 januari 2017 om 11 uur

Locatie: stadhuis Mechelen, Gotische zaal Voor het voorbereidend overleg van de vakbondsafvaardiging is dezelfde zaal voorzien vanaf 10 uur.

Dagorde:

 • Bekrachtiging informeel overleg 7 december 2016o Zie bijlage.
 • Dit verslag werd per mail verspreid op 29 december 2016.· Toelichting ontwerp Richtlijnen sociale gebeurtenisseno Zie bijlage.·
 •         Toekomstige aanwervingen· Agendapunt vanuit de vakorganisaties: update van de bezettingslijst / graad voor de verschillende posten· Varia