Brandweerzone Oost-Limburg

https://www.bwol.be/

Elke gemeente van de brandweerzone is vertegenwoordigd door middel van zijn burgemeester in het hoogste bestuursorgaan.

Zonecdt: Raymond Aerts

Gemeentes: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Voeren, Zutendaal

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Oost Limburg 

Biesmans Marc

marcbiesmans@hotmail.com

Dominiek Peeters

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

Vandenberk Peter

Vaste Gemachtigde

peter.vandenberk2@gmail.com


Geachte,

Graag nodigen wij u uit voor het lokaal syndicaal overleg van onze brandweerzone Oost-Limburg, dat doorgaat op vrijdag 23 februari 2018 van 16u tot 18u30. Dit overleg vindt plaats in de Brandweerkazerne van Genk, C-mine 50, 3600 Genk - vergaderzaal 2de verdieping .

De agenda voor dit overleg omvat volgende
punten

ALGEMEEN

1. Goedkeuring vorig verslag

CPBW

2. Maandverslag en bespreking ongevallen

3. Jaarverslag IDPBW dienstjaar 2017

4. Aanstelling vertrouwenspersonen

5. Terugkoppeling rondgang ergonomie

6. Varia

 • Opvolging afspraken m.b.t. fysieke paraatheid ambulanciers-niet-brandweerman
 • Onthaalbeleid Stand van zaken
 • Opvolging JAP 2018: Stand van zaken CPBW juni 2018

PERSONEELSZAKEN

7. Aanpassing voordelen 2018

8. Personeelsbewegingen

9. Procedures voorjaar 2018

10. EVAL:

 • correcties functieprofielen
 • tijdslijn vrijwilligers

11. Varia

 • Mobiliteitsenquête: stand van zaken
 • Diplomavergoeding: stand van zaken
 • Nieuwe verzekeraar: Belfius
 • Communicatie: stand van zaken en volgende stappen
 • Reglement beschikbaarheden

Geachte,

Graag nodigen wij u uit voor het lokaal syndicaal overleg van onze brandweerzone Oost-Limburg, dat doorgaat op vrijdag 23 februari 2018 van 16u tot 18u30. Dit overleg vindt plaats in de Brandweerkazerne van Genk, C-mine 50, 3600 Genk - vergaderzaal 2de verdieping .

De agenda voor dit overleg omvat volgende punten

ALGEMEEN

1. Goedkeuring vorig verslag

CPBW

2. Maandverslag en bespreking ongevallen

3. Jaarverslag IDPBW dienstjaar 2017

4. Aanstelling vertrouwenspersonen

5. Terugkoppeling rondgang ergonomie

6. Varia

 • Opvolging afspraken m.b.t. fysieke paraatheid ambulanciers-niet-brandweerman
 • Onthaalbeleid Stand van zaken
 • Opvolging JAP 2018: Stand van zaken CPBW juni 2018

PERSONEELSZAKEN

7. Aanpassing voordelen 2018

8. Personeelsbewegingen

9. Procedures voorjaar 2018

10. EVAL:

 • correcties functieprofielen
 • tijdslijn vrijwilligers

11. Varia

 • Mobiliteitsenquête: stand van zaken
 • Diplomavergoeding: stand van zaken
 • Nieuwe verzekeraar: Belfius
 • Communicatie: stand van zaken en volgende stappen
 • Reglement beschikbaarheden

Beste,

Zoals afgesproken tijdens het lokaal BOC van 27/09 bezorg ik jullie hierbij een paar data waarop we de uitgewerkte functieprofielen voor onze zone kunnen bespreken. Zoals toegelicht integreren deze functieprofielen de
generieke profielen van het MB van 8 oktober 2016 en zijn ze opgesteld om een correcte en efficiënte invulling te kunnen geven aan de vooropgestelde zonestructuur. We nemen deze graag met jullie door om ze vervolgens te
finaliseren en te laten goedkeuren door de zoneraad.

Mogelijke data:

 • Donderdag 19/10 9u30 - 12u30
 • Maandag 23/10 13u00 - 16u00
 • Woensdag 24/10 9u30 -12u30

Gelieve terug te koppelen welke datum best past voor jullie en welke afgevaardigden aanwezig zullen zijn voor deze
bespreking.

Geachte,

Zoals eerder gecommuniceerd via de overlegcomités zijn de rondgangen van de arbeidsgeneesheer binnen de hulpverleningszone dit jaar in het kader van ergonomie:

- 2017: ergonomie tijdens interventies

- 2018: beeldschermwerk De concrete planning zit als volgt uit:

 • Vrijdag 06 oktober - Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg

- brandweerpost Hasselt: Aandacht voor ergonomie tijdens brandweerinterventies: inrichting van het voertuig, het gebruik van arbeidsmiddelen, de preparatie van de inzet en de opruimwerkzaamheden, omkleden, in- en uitladen, in- en uitstappen, verplaatsings- en tiltechnieken, bevrijding op hoogte, ...

 • Woensdag 15 november - Brandweerzone Oost-Limburg - brandweerpost Genk: Aandacht voor ergonomie tijdens de ambulancedienst: inrichting van het voertuig, verplaatsings- en tiltechnieken, manipulaties tijdens interventies, ...·

Woensdag 6 december - Hulpverleningszone Noord-Limburg - brandweerpost Lommel: Bezoek van de typische arbeidsposten van een kazerne (garage, werkplaats, onderhoud ademlucht, slangenwas, ...).

Ergonomische observatie tijdens de oefening 'Technische Hulpverlening'. Voor de post Hasselt en Genk zal de ergonoom als observator deelnemen aan effectieve interventies. Het volledige verslag zal ter bespreking worden voorgelegd tijdens een volgend overlegcomité.

Geachte,

Graag bezorgen wij u hierbij de agenda en bijhorende stukken voor het lokaal syndicaal overleg voorzien voor onze zone Oost-Limburg op dinsdag 27 september van 17u tot 19u in het Stadhuis van Genk, Kabinet van de burgemeester, stadsplein 1, 3600 Genk.

De agenda omvat volgende punten

ALGEMEEN

1. Goedkeuring vorig verslag - bijlage

CPBW

2. Maandverslag IDPBW + bespreking ongevallen - bijlage


3. Aankondiging inspectiebezoek FOD WASO - bijlage

4. Werkgroep psychosociaal welzijn: doelstellingen

5. Planning rondgang ergonomie 2017

6. Vraag VSOA "kankerpreventie" - bijlage

7. Varia

 • PBM's op maat: stavaza

 • Persoonlijkheid van PBM's : stavazaVerbouwingen
  Maaseik: stavaza
 • IDPBW: mogelijke pistes

PERSONEELSZAKEN

8. Vergoeding voor syndicale opdrachten

9. Status HR:

 • Stagebegeleiding
 • Nieuwe medewerker
 • Evaluatiecyclus: : functieprofielen, tijdslijn

10. Begroting 2018

11. Varia

 • Verlofregeling en bevordering: stavaza
 • Eindeloopbaanverlof: stavaza
 • Tijdelijk aangepaste werkregeling Eric B.

OVERIGE VERGADERDATA 2017

 • Vrijdag 10/11/2017 - 10:00-12:00

o Bespreking jaarverslag EDPBW - toelichting dr. V.

o Normen gehanteerd bij gezondheidsbeoordeling - toelichting dr. V.

Beste vakbondsafgevaardigden,

Graag bezorg ik jullie hierbij de timing en locatie van de mondelinge proef die plaats vindt in het kader van de aanwerving via mobiliteit van een vrijwillig brandweerman voor post Bilzen.

Datum & tijd:

Woensdag 23/08/2017

19u00 tot 20u00

1 kandidaat

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

Locatie:

Post Bilzen

Begijnhof 22

3740 Bilzen

Indien gewenst kan er één afgevaardigde per representatieve vakbondsorganisatie aanwezig zijn, ter observatie van het verloop. Gelieve jullie eventuele aanwezigheid te bevestigen aan Maj. Jos Peters, voorzitter van de jury
(jos.peters@bwol.be).

Beste vakbondsafgevaardigden,

Graag bezorg ik jullie hierbij de exacte timing en locatie van de schriftelijke proef voor de vacante functie van deskundige communicatie voor onze zone Oost-Limburg.

Datum & tijd:

Maandag 22/05/2017 09u30 tot 12u30

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

Locatie: Sint-Jan Berchmanscollege

Collegelaan 1

3600 Genk

Indien gewenst kan er één afgevaardigde per representatieve vakbondsorganisatie aanwezig zijn, ter observatie van het verloop.

Gelieve tijdig te laten weten welke afgevaardigde aanwezig zal zijn op de proeven.

Bij deze geef ik ook alvast mee dat de mondeling proef voor deze functie zal plaatsvinden op woensdag 7 juni

Graag informeren wij u in verband met de agenda van de eerstvolgende zoneraad die plaats vindt op vrijdag 24/03/2017 van 13u30 tot 15u30 in post Genk.

De agenda voor deze raad is reeds gepubliceerd op het lokale intranet en omvat volgende punten:

1. Goedkeuring verslag van de vorige zoneraad dd. 20/01/16

2. Operationele werking

3. Personeel groepsverzekering post Hoeselt

personeel: statutaire benoeming

personeel: tijdelijke lichtere operationele taken

personeel: aanvraag ouderschapsverlof personeel: eindeloopbaanregime

4. Financiën lijst bestelbonnen: ter kennisgeving aanrekeningslijst: ter goedkeuring opleiding 15 personen voor rijbewijs C:

goedkeuring aankoop helmcommunicatie:

goedkeuring aankoop 2 warmtebeeldcamera's:
gunning
aankoop 2 dienstvoertuigen operationele dienst:
goedkeuring
aankoop 2 dienstvoertuigen technische dienst:

goedkeuring


verkoop materiaal via Troostwijk:
goedkeuring

5. VSOA brief
VSOA: bespreking

6. Huurovereenkomst post Voeren gebouw Chico (post Maasmechelen)

7. Varia Ledenorganisaties:
BVV - VVB

Syndicaal overleg 22/02/2017

ALGEMEEN:

1. Goedkeuring vorig verslag

2. Huishoudelijk reglement CPBW:

3. Jaarverslag IDPBW Brandweerzone Oost-Limburg 2016

4. Bespreking ongevallen januari 2017

5. Detailverslagen rondgang arbeidsgeneesheer i.k.v. arbeidshygiëne

6. Terugkoppeling getroffen preventiemaatregelen i.k.v. incident Plot

7. Varia

PERSONEELSZAKEN

8. maximaal aantal overuren/glijuren: bespreking

9. aanvraag eindeloopregeling door G R: stand van zaken

10. splitsen van de wachtdiensten en interventies voor RSZ: toelichting van de administratieve werkwijze

11. nieuwe verlofregeling na bevordering: stand van zaken

12. syndicaal verlof: bespreking van de syndicale opdrachten met dienstvrijstelling/vergoeding/buiten dienst

13. toelichting personeelszaken (arbeidsreglement, E-loonbrieven, ziektecontrole): rondgang is gepland

14. stagebegeleiding: stand van zaken

15. evaluatiecyclus: stand van zaken

16. Varia


zonecommandant

Beste vakbondsafgevaardigden,

Graag bezorg ik jullie hierbij de exacte timing en locatie van het selectiegesprek voor de vacante functie van zonecommandant voor onze zone Oost-Limburg dat zal plaatsvinden op donderdag 15 december 2016.

Timing gesprek: 10u45 tot 12u00

Graag 15min voor aanvang aanwezig in de kazerne aub

Locatie: Post Genk

Indien gewenst kan er één afgevaardigde per representatieve vakbondsorganisatie aanwezig zijn, ter observatie van het verloop.

Van Stan Mebis ontvingen wij reeds de bevestiging aanwezig te zullen zijn. Indien er ook een afgevaardigde van de andere vakorganisaties aanwezig zal zijn, gelieve dit dan tijdig te laten weten.

Alvast bedankt

Selectie van een zonecommandant

Beste vakbondsafgevaardigden,

Graag informeren wij jullie dat de selectiegesprekken die deel uitmaken van de procedure voor de selectie van een zonecommandant voor onze zone Oost-Limburg zullen plaatsvinden op donderdag 15 december 2016. De exacte
timing van die dag zal op een later tijdstip meegedeeld worden, wanneer er duidelijkheid is i.v.m. het aantal kandidaten dat in aanmerking komt voor deze stap van de procedure.

Indien gewenst kan er één afgevaardigde per representatieve vakbondsorganisatie aanwezig zijn, ter observatie van het verloop.

Alvast bedankt om op voorhand door te geven wie van jullie aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groeten