Oost-Vlaanderen Zuid Oost

https://corporate.skynet.be/rt002605/index.html

De hulpverleningszone Zuid-Oost ( Oost-Vlaanderen ) groepeert de brandweerkorpsen van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen.
Meer dan 500 ambulanciers en brandweerlieden staan 24/24 u. in voor de veiligheid van de 275.000 inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

Het zonehuis van de hulpverleningszone Zuid-Oost is gelegen in de industriezone van Erpe-Mere
( E40 Oostende-Brussel, afrit 18 ).
Adres : Hulpverleningszone Zuid-Oost,

Joseph Cardijnstraat 66,

9420 Erpe-Mere
Algemene contactgegevens : ++32 (0) 53 60 76 10 ' info@zonezuidoost.be

Afgevaardigden V.S.O.A. Oost-Vlaanderen Zuid Oost

Contact verantwoordelijk voor de sector:

slfpvsoa@slfpvsoa-firefighters.be

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

Crabbe Luc

l.crabbe@telenet.be

Lorie Tom

victor.lorie@hotmail.com

Matthias Herremans

mamasjken@gmail.comBeste,

Hierbij brengen we u op de hoogte van de timing van volgende selectieprocedures bij de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Korporaal-vrijwilliger en korporaal-beroeps

  • Schriftelijk gedeelte: 17 september 2018
  • Praktisch gedeelte met aansluitend interview: 12 en/of 13 oktober 2018 (reservedag: 11 oktober 2018)

Vakman (verantwoordelijke adembescherming)

  • Schriftelijk gedeelte: 27 september 2018
  • Praktisch en mondeling gedeelte: 9 oktober 2018 (reservedag 8 oktober 2018)

Indien u aanwezig wenst te zijn, ontvangen wij graag een seintje. We bezorgen dan zo snel mogelijk meer concrete uren en informatie.

Beste, 

Volgende bevorderingsprocedure wordt georganiseerd voor de graad van sergeant-beroeps bij de hulpverleningszone Zuid-Oost. Hieronder vindt u een overzicht van de selectieonderdelen:

  1. Schriftelijk gedeelte: Eerste helft van mei (datum onder voorbehoud en nader te bepalen)
  2. Praktisch gedeelte: Tweede helft van mei - eerste helft van juni (datum onder voorbehoud en nader te bepalen)
  3. Mondeling gedeelte: Tweede helft van juni (datum onder voorbehoud en nader te bepalen)

Deze eliminerende selectieonderdelen vinden plaats te PAULO, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk. Indien u aanwezig wenst te zijn, ontvangen wij graag een seintje met dhr. De Wilde in copy. We bezorgen dan zo snel mogelijk meer concrete data en info.

Beste,

Volgende bevorderingsprocedure voor de functie van luitenant-beroeps bij de hulpverleningszone Zuid-Oost wordt georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht:

 1) Schriftelijk gedeelte: 30 september 2017 van 8u30 tot 12u30.

2) Praktisch gedeelte: 14 oktober 2017 vanaf 7u30.

3) Mondeling gedeelte: 18 november 2017 vanaf 8u.

Deze eliminerende selectieonderdelen vinden plaats te PAULO, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk.

Geachte,

Aangezien de punten niet besproken werden op het BOC van vandaag zal er een nieuwe vergadering worden belegd op dinsdag 6 juni 2017 en dit van 12 tot 15 uur.De agendapunten blijven dezelfde als in de uitnodiging voor 19 mei.

Beste,

 U wordt uitgenodigd op de vergadering van het bijzonder onderhandelingscomité van de hulpverleningszone Zuid-Oost die plaatsvindt op 13 januari 2017 (volgend op het CPBW) in de vergaderzaal van het AC Brandweer, Keizersplein 44, 9300 Aalst.

Punten aangebracht door ACOD:

1. Bespreking aanwerving ambulanciers niet brandweerman zoals voorzien in het personeelsbehoeftenplan:- Datum indienstneming- Voor welke post- quotum- te nemen voorzorgen bij mogelijke indienstneming vrouwelijke kandidaten.- Uurrooster Ambulanciers niet brandweerman.- Dagindeling desbetreffend.

2. Personeelsbehoeftenplan : is deze door de overheid al dan niet goedgekeurd, met eventuele opmerkingen. Bespreking desbetreffend.

3. Bij de opstart van de zone is ons medegedeeld dat de posten Ninove, Geraardsbergen, Wetteren zouden werken volgens eenzelfde werkregime. Deze zou ons overhandigd worden ter bespreking, onderhandeling. Tot op heden kunnen we enkel vaststellen dat er geen sprake is van uniformiteit, eveneens is er tot op heden geen onderhandeling desbetreffend plaatsgevonden. Met deze zou ik willen aandringen hier een prioriteit van te maken.

4. Verplaatsingstijd voor opleidingen buiten vaste post.
Verdere bespreking aangehaald punt. Graag zouden we tevens de tabellen met betrekking tot toegekende tijden mogen ontvangen om mogelijk dusdanig tot een akkoord te kunnen overgaan om deze dan op nader te bepalen tijdstip te implementeren.

5. Organiek reglement : stand van zaken. Tevens zouden we ook graag deze teksten ontvangen om dusdanig bespreking vlot te kunnen laten verlopen.

6. Minimum Bezetting post Geraardsbergen en Ninove betreffende de snelle adequate hulpverlening. Verdere bespreking. Daar deze posten werken met een inbelsysteem zouden we van de laatste 2 maand hiervan een uittreksel willen ontvangen daar het systeem dit toelaat om dusdanig de ernst van het probleem naar behoren te kunnen inschatten en eventueel adequaat te kunnen ingrijpen.

8. Kledij reglement.
Op het overleg van november met de zone Zuid Oost is hier uitdrukkelijk gevraagd snel werk van te maken. Stand van zaken. Mocht het ontwerp al klaar zijn zou het wenselijk zijn ons deze misschien alvast over te maken ter bevordering van de uiteindelijke uitwerking.

9. Begroting 2017.
Langs deze weg zouden we willen vragen of het mogelijk is ons de gedetailleerde begroting 2017 van de zone Zuid Oost na te laten.10. Protocollen.

 Op het BOC van 13 september 2016 was er afgesproken dat we alle protocollen die reeds getekend zijn en nog moeten getekend worden met de zone Zuid Oost zouden ter tafel komen op het geplande BOC van November met de zone. Deze zijn niet ter tafel gekomen met deze onze vraag dit zeker te laten geworden op het geplande overleg van 20 januari 2017. Met deze willen we nogmaals benadrukken dat een protocol door ACOD wel degelijk moet getekend worden al dan niet voor akkoord.11. Bevorderingen beroepspersoneel : bespreking.

13. bespreking procedure, regels, hoe aanvragen verplichte opleidingen brandweer en DGH uniform voor de zone Zuid-Oost.

Onderhandelingscomité

Beste

Op woensdag 26 oktober 2016 werd u uitgenodigd op de vergadering van het bijzonder onderhandelingscomité van de hulpverleningszone Zuid-Oost die plaats vindt op 8 november 2016 om 11 uur in de vergaderzaal van het zonehuis in Erpe-Mere, Jozef Cardijnstraat 66, 9420 Erpe-Mere.

Op vraag van het VSOA worden volgende punten toegevoegd aan de agenda:

11. Stand van zaken aangaande vacant stellen functie operationeel beroepsluitenant, + timing + wijze van invulling (aanwerving, bevordering, professionalisering, mobiliteit).

12. VTO : vormingsreglement.

13. Fysieke proeven : reglement inzake oefenen, faciliteiten, accommodatie, begeleiding, nulmeting, trainingsschema en
-traject, welke proeven voor fysieke conditie/medische conditie.

14. Stand van zaken : decontaminatie interventiekledij na brand.