Hulpverleningszone Taxandria

https://www.hvztaxandria.be/

Commandant van de zone : wnd. Luc Faes
Voorzitter van de zone : Ward Kennes

Gemeenten van de zone : Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar

Zone Taxandria Parklaan 12 2300 Turnhout 014/470920 info@HVZTaxandria.be www.hvztaxandria.be

Het zonecollege is samengesteld uit de burgemeesters: Ward Kennes (Kasterlee), Kristof Hendrickx (Arendonk), Eric Vos (Turnhout), Frank Wilrycx (Merksplas) en Tinne Rombouts (Hoogstraten). Het zonecollege staat in voor het dagelijks bestuur en de voorbereiding van beslissingen naar de zoneraad.

De zoneraad is samengesteld uit alle burgemeesters van de 12 gemeenten (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten (Meerle), Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar) die behoren tot de HVZ Taxandria. De zoneraad is het beleidsorgaan van de HVZ, zij bepaalt de algemene visie en missie van de zone en bewaakt, beoordeelt en stuurt bij waar nodig.

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van de organisatie.

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Taxandria

Contact verantwoordelijk voor de sector:

firefighter@vsoa-g2.eu

Wils Fabian

fabwils@gmail.com

Wils Marnix

marnix.wils@telenet.be

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be


Geachte

De eerstvolgende vergadering ivv de vergadering van 12 september is vastgelegd op 10 oktober om 9.30u in zaal Harten, Noord-Brabantlaan 68, Turnhout.

De agenda volgt zo snel mogelijk.

Geachte,

In de zitting van de zoneraad van 26 januari 2018 zal gevraagd worden aan de zoneraad om een functie van brandweerman vrijwilligerskader voor de post Vosselaar vacant te plaatsen.

In de zoneraad van 23 augustus 2017 is beslist om een wervingsreserve aan te leggen voor de functie van brandweerman vrijwilligerskader voor post Vosselaar, volgens een vergelijkende volgorde van de geslaagde kandidaten.

Op dat moment waren er geen openstaande plaatsen in het personeelsplan voor deze post.

In de zoneraad van 23 augustus 2017 werd het verlenen van het ontslag van een brandweerman vrijwilligerskader post Vosselaar met ingang van 1 september 2017 verleend.

Door de postoverste is aangegeven dat voor het operationeel houden van de post, er behoefte is om het vrijwilligerskader van de post aan te vullen.

Voor de opleiding brandweerman vrijwilligerskader zijn in februari 2018 in het opleidingscentrum

Vesta 18 plaatsen voorzien voor HVZ Taxandria. Eén van de weerhouden kandidaat brandweerman

vrijwilligers voor post Ravels kan om medische redenen niet aan de opleiding starten.

Er zijn geen kandidaat brandweerman vrijwilligerskader opgenomen in de wervingsreserve voor post

Ravels. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de functie open te schrijven voor een post waar nog

kandidaten zijn opgenomen in de werfreserve en waar nood is aan aanvulling van het kader.

Graag per kerende uw goedkeuring voor het vacant verklaren van een functie brandweerman vrijwilliger voor de post
Vosselaar en de onmiddellijke invulling ervan via de wervingsreserve voor deze post.

Een administratief medewerker heeft ontslag genomen en is uit dienst vanaf 15 januari 2018.

In 2016 is een wervingsreserve aangelegd voor het administratief personeel. De eerstvolgende kandidaat op de
wervingsreserve die de functie wenst in te vullen zal in de zoneraad van 26 januari 2018 worden aangeworven als contractueel administratief medewerker niveau-C.


Geachte,

Gelieve aanwezig te zijn op het Syndicaal overleg van de HVZ Taxandria dat zal plaats vinden op

Woensdag 13 december 2017 om 10:00 u.

in de zonale infrastructuur, zaal Harten (1ste verdieping), Noord-Brabantlaan 68 te Turnhout.

 

- Agenda

- Wettelijke feestdagen 2018

- Protocol van akkoord : feestdagen 2018

- Selectiereglementen bevordering Sergeant Vrijwilligerskader

-  Protocol van akkoord : Selectiereglementen bevorderingen sergeant Vrijwilligerskader


 

Geachte leden van het CPBW HVZ Taxandria,

In bijlage vindt u de WOW-krant van onze Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk.

De postoversten zijn gevraagd de bijlage uit te hangen in de posten.

In deze nieuwe uitgave van onze WOW-krant informeren we over de GiDPBW IOK en staan we even stil bij een artikel over agressie op de werkvloer bij een OCMW. Ook het veilig rijden op/met de elektrische fiets komt aan bod en geven we duiding over de nationale inspectiecampagne wegmarkeringen van Toezicht Welzijn op het Werk. Verder geven we toelichting over signalisatiekledij in de WOW-bijlage "In de kijker

en staan we even stil bij een artikel over agressie op de werkvloer bij een OCMW. Ook het veilig rijden op/met de elektrische fiets komt
aan bod en geven we duiding over de nationale inspectiecampagne wegmarkeringen van Toezicht Welzijn op het Werk. Verder geven we toelichting over signalisatiekledij in de WOW-bijlage "In de kijker".

Wij hopen dat de informatie voor u en uw medewerkers van nut kan zijn.

Geachte,

Het VSOA dankt u voor de verstuurde document en herinnert het KB van 28 september 1984:28 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

HOOFDSTUK III. - Organisatie van het overleg.

Art.49. § 1. Een afschrift van de notulen wordt binnen vijftien dagen na de vergadering bij een ter post aangetekende brief gezonden aan de werkende en aan de plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid aan de betrokken vakorganisaties enin voorkomend gevalaan het personeelslid bedoeld in het artikel 44.

Er is inbreuk op artikel 49 van het koninklijk besluit van 28 septembre 1984.

Art.47. Wanneer een representatieve vakorganisatie aan de voorzitter van een overlegcomité schriftelijk vraagt een aangelegenheid betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op de dagorde te plaatsendient hij het comité zo spoedig mogelijk bijeen te roepenen uiterlijk dertig dagen na
ontvangst van de vraag.
Het personeelslid bedoeld in artikel 44 ontvangt de documentatie betreffende de vergaderingen van de comités waaraan het krachtens dat artikel deelneemtde oproepingen tot deze vergaderingen worden hem
toegezonden overeenkomstig artikel 27.

Er is inbreuk op artikel 49 van het koninklijk besluit van 28 septembre 1984. De datum van oze schrijftelijk vraagt was 27 juli.

Met vriendelijke groeten,

Geachte

Gelieve aanwezig te zijn op het Comité Preventie en Bescherming op het Werk van de HVZ Taxandria dat zal plaats
vinden op Woensdag 13 september 2017 om 9:00 u. in de zonale infrastructuur, zaal Harten (1ste
verdieping), Noord-Brabantlaan 68 te Turnhout. 

in bijlage :

Agenda

Verslag vorige vergadering

Ontwerp huishoudelijk reglement

Periodiek verslag

Jaarverslag 2016

Brief VSOA + bijlage aan brief


Geachte,

Hieronder vindt u het overzicht van de bevorderingsexamens zoals op dit moment gekend.

Korporaal beroeps- Schriftelijke proef:

o Maandag 26 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur - post Turnhout, Parklaan 12, 2300 Turnhout (polyvalente zaal)- Mondelinge proef:

o Donderdag 29 juni van 08.30 uur tot 17.00 uur - zonale kantoor, Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout (2de verdieping, vergaderzaal 2)

o Vrijdag 30 juni van 08.30 uur tot 17.00 uur - zonale kantoor, Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout (2de verdieping, vergaderzaal 2)

Korporaal vrijwilliger- Schriftelijke proef:

o Maandag 26 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur - post Turnhout, Parklaan 12, 2300 Turnhout (polyvalente zaal)- Mondelinge proef:

o Donderdag 29 juni van 17 00 uur tot 20 00 uur - post Turnhout, Parklaan 12, 2300 Turnhout (blauwe zaal) (nog extra toegevoegd om kandidaten de kans te geven aan het examen deel te nemen.)

o Dinsdag 4 juli van 08.30 uur tot 21.30 uur - post Turnhout, Parklaan 12, 2300 Turnhout (blauwe zaal)o Donderdag 6 juli van 13.00 uur tot 21.30 uur - post Turnhout, Parklaan 12, 2300 Turnhout (blauwe zaal)

o Voor één kandidaat wordt nog een passend moment gezocht. Dit zal vermoedelijk donderdag 29 juni in de voormiddag zijn. Dit wordt nog bevestigd indien van toepassing.

Adjudant vrijwilliger- Schriftelijke proef:

o Maandag 19 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur - post Turnhout, Parklaan 12, 2300 Turnhout

- Assessment:

o Maandag 26 juni - Mondelinge proef:

o Maandag 3 juli in de voormiddag - post Turnhout, Parklaan 12, 2300 Turnhout


Geachte,

Woensdag 31/05/2017 is een CPBW en BOC gepland. Wegens het ontbreken van afgewerkte dossiers en het gegeven dat de voorzitter maar kort aanwezig zou kunnen zijn stellen we voor het CPBW en BOC te verdagen.

De BOC wordt vervangen door een informeel BOC om verder te kunnen werken aan de openstaande punten.

Graag nodigen we de leden van het informeel BOC uit voor het :


informeel BOC 31 mei 2017 om 9u00

Parklaan 12, 2300 Turnhout


Data informeel BOC :

31 mei 2017 9u Parklaan 12; 2300 Turnhout

22 september 2017 9u Parklaan 12; 2300 Turnhout

26 oktober 2017 9u Parklaan 12; 2300 Turnhout

18 december 2017 9u Parklaan 12; 2300 Turnhout

BOC


1. Aanleiding

Historiek en verzuchtingen over opt-out regeling.

De Regelgeving stelt dat opt-out een individuele overeenkomst is tussen de werkgever en de werknemer en de werknemer geen nadeel mag ondervinden van zijn keuze om al dan niet meer uren te presteren in de opt-out regeling.

Een beroepspersoneelslid mag naast zijn 38u/week 10u /week extra presteren voor :

Interventies Wachten in de kazerne

Begin 2015 is een zeer strikte regelgeving opgemaakt die gaandeweg is aangepast. De invulling van de 10u/week is
uitgebreid.

Het analyse document van kolonel Dirk Broeckx is nog niet klaar voor verspreiding. Dit wordt later terug
opgenomen.

2. Wat moet er worden verduidelijkt

- Interventies : enkel interventies die zijn ingeleid met een datastring?

- Uren na diensturen door een interventie die de diensturen overschrijdt?

- Dringende wacht : omschrijving en vraag om elke extra wacht als dringend te beschouwen.

- Uren van beroepsvrijwilligers : afspraken niet gedefinieerd

Beroepsvrijwilligers mogen post-specifieke oefeningen meedoen in hun vrijwilligerspost maar verlet van gepresteerde uren kan problemen geven in de beroepsploeg.

Welk deel van het takenpakket van de beroepsvrijwilligers valt onder opt-out en welk deel onder verlet?

Analyse van kolonel Dirk Broeckx kan hier duidelijkheid in brengen.

 - Beschikbaarheid buiten diensttijd is gekoppeld aan de opt-out regeling. Medio 2016 is op het zonecollege gesteld om het beschikbaarheidspercentage te laten groeien naar 10%. 

- Met het zonecollege is de afspraak gemaakt om in maart 2017 de opt-out regeling te evalueren.
Wat is de stand van zaken?

- Wanneer begint een week? Dit is relevant voor het maximum aan 10u/week.

- Vraag om loskoppeling van de vergoeding in opt out van het beschikbaarheidspercentage.

- In het huidig systeem kan iemand die veel extra achten doet een laag beschikbaarheidspercentage hebben. Vraag is om extra uren toe te voegen aan de beschikbaarheid.

- Wijze van berekening beschikbaarheidspercentage.

- Vraag om de uur berekening voor de extra uren ten gevolge van de beschikbaarheid te tellen zoals voor de vrijwilligers. Verstoringstoelage is enkel toegelaten voor de vrijwilligers met een maximum van 1 uur.
Bij HVZ Taxandria is de verstoringstoelage 30 min.

1. Extra punten

Van 01/04/2017 wordt er in de post Turnhout anders gewerkt. Er is nog geen duidelijkheid over de verzuchtingen die in vorige vergadering zijn gemeld.

- Taken beroeps late-nacht

- Werkschema
- dagschema

- Verslag ziekenwagen : Door wie zal het verslag van de ritten ziekenwagen die gereden worden door vrijwilligers worden ingegeven.
Tot op heden werd dit gedaan door de mensen van de dispatching maar dit zal niet langer tot hun taken behoren.

- Accommodatie :

o De rustruimte is te klein. Voorstel is om de ploeg per ambulanceploeg teverdelen over de kleine kantoren. 
Hierdoor ligt men minder dicht op elkaar en kan men tussen de ritten door beter rusten.

o Zowel de huidige rustruimte als de voorgestelde ruimten moeten beter verduisterd, verlucht en gevrijwaard van
muggen kunnen worden.

o Vakbondsruimte te voorzien nu de locatie op de Noord Brabantlaan in gebruik genomen is.

2. Toegevoegd na de vergadering

Vraag van werknemersdelegatie om het voorstel van aanpassingen op de opt-out regeling voorafgaand aan het BOC al te kunnen inkijken.
BOC 16.03.2017

1. Aanleiding Overdracht van informatie aan nieuwe directeur bedrijfsvoering Pascale Van Bael.

Informeel overleg om praktische punten te behandelen en BOC voor te bereiden

2. Werkwijze

Overlopen van lijst met openstaande punten en prioriteiten vastleggen.

3. Opt-Out

Voor opt-out wordt een apart overleg ingepland om het pakket volledig te bekijken.

Enerzijds is er de wetgeving die al dan niet strikt moet gevolgd worden. Anderzijds zijn er de voorwaarden die opgelegd zijn door de zone.

Vanuit de werknemersdelegatie wordt gevraagd de regels te vereenvoudigen. Zij stellen voor om het operationeel
personeel beroepskader na de ingeroosterde uren te behandelen als het  operationeel personeel vrijwilligerskader. Vanuit de werkgeversdelegatie wordt aangegeven dat de statuten van het beroepskader verschillend zijn van die van
het vrijwilligerskader en de vraag van de werknemersdelegatie niet evident is.

De eerste oefening die moet gebeuren is een overzicht te maken van de huidige regeling.

Kolonel Dirk Broeckx is bezig een analyse te maken van de situatie van de beroepsvrijwilligers. Deze analyse zal worden bezorgd aan de werknemersdelegatie.

Overleg opt-out vrijdag 24 april 2017 van 9u - 12u polyvalente zaal, Parklaan 12.

4. Bevorderingen algemeen

Er is een rondvraag geweest bij de postoversten om na te gaan welke behoeften er zijn naar korporaals, sergeanten en adjudanten.

Het aantal functies per graad is in het personeelsplan voor het vrijwilligerskader zonaal opgenomen en niet uitgesplitst per post.

Er zijn op dit moment 2 waarnemend sergeanten in de post Kasterlee en 2 waarnemend sergeanten in de post Merksplas. Tevens is er vanuit post Rijkevorsel de vraag gekomen om dringend 2 sergeanten te bevorderen.
Aan de zoneraad zal worden gevraagd om 2 waarnemende sergeanten aan te stellen voor post Rijkevorsel. De
aanstelling van de reeds aangestelde waarnemende sergeanten is met 6 maanden verlengd.

De bevordering sergeant vrijwilligers zal pas worden open geschreven in functie van beschikbaarheden en behoeften.

Door de werknemersdelegatie wordt gevraagd bij bevorderingen rekening te houden met het kader.

Bevorderingen vrijwilligerskader vanuit personeel vrijwilligerskader;

Bevorderingen beroepskader prioritair vanuit beroepskader. Pas bij niet invulling professionaliseren.

5. Bevordering korporaal beroepskader

In het personeelsplan is opgenomen om het beroepskader uit te breiden met 3 functies van korporaal . Vanuit de post Turnhout wordt gevraagd om tevens korporaal L. C.s, waarvan de standplaats gewijzigd is van post Turnhout naar post Hoogstraten en korporaal R. H. die zonale taken heeft toegewezen gekregen, te vervangen in post
Turnhout. Hiervoor is een uitbreiding van het personeelsplan nodig met 2 functies van korporaal beroepskader.

Deze uitbreiding wordt voorgelegd aan de zoneraad van 29 maart 2017.

De functies zullen worden open geschreven bij bevordering met aanleg van een werfreserve van 2 jaar.

De openstelling van de functie van korporaal geeft een dilemma voor de brandweerlieden beroepskader die een engagement naar de functie van dispatcher zijn aangegaan. De functie van dispatcher is open geschreven als brandweerman/dispatcher.

Wat gebeurt er als deze als eerste uit de selectie komen?

Worden zij dan toegevoegd aan de post Turnhout en komt er dan een plaats open bij dispatching?

Is er behoefte aan een korporaal dispatcher, bijvoorbeeld om de sergeant te vervangen?

Kan men de bevordering weigeren zonder daarmee zijn plaats op de werfreserve te verliezen?

Deze bemerkingen worden meegenomen om na te gaan wat de regelgeving is en in welke mate deze punten worden opgenomen in het selectiereglement.

6. Diversen


  • Werknemersdelegatie vraagt zekerheid wat betreft het behoud van beroepskader. Het beleid heeft meerdere signalen gegeven dat het beroepskader behouden wordt.

  • Werknemersdelegatie geeft aan dat de motivatie bij het beroepskader is gedaald.

  • Stel dat men bij een verplichte opleiding/oefening wordt weggeroepen voor een interventie moeten deze uren dat worden ingehaald?

  • Stel dat een aantal deelnemers van een verplichte opleiding of oefening worden weggeroepen voor een interventie waardoor de oefening niet kan doorgaan. Moeten deze uren dat worden ingehaald? Deze problematiek stelt zich vooral voor de dispatchers.

  • Taken beroeps bij late-nacht.

Door het wegvallen van de dispatching voor de beroeps van post Turnhout is het takenpakket tijdens nachturen gewijzigd.
Volgens het rooster van de vrijwilligers post Turnhout wordt er tussen 22u en 24 u geoefend. Van de beroeps op
dienst wordt verwacht dat zij mee-oefenen.
Echter hebben zij reeds tijdens hun shift van 14u tot 22u geoefend. De vraag is of zij bij het begin van hun
tweede dagshift bijvoorbeeld de eerste ziekenwagen kunnen bemannen en tussendoor kunnen rusten.

Werknemersdelegatie vraagt om de taakverdeling beroepskader versus vrijwilligerskader te bespreken
met de vakbondsdelegatie. Betreffende deze taakverdeling heeft de werknemersdelegatie geen gehoor gekregen bij de postoverste.


Woensdag 19 april 2017 om 14u wordt de nieuwe locatie van HVZ Taxandria bezocht door de interne preventieadviseur Jef Embrechts en de arbeidsgeneesheer Patrick Claes.

De vakbondsdelegatie mag zich bij deze rondgang laten vertegenwoordigen bij de rondgang.

Adres :

Noord Brabantlaan 68

2300 Turnhout

Aanmelden aan het onthaal (rechts vooraan aan het gebouw)

Verslag 22.02.2017

Aanpassing huishoudelijk reglement

Samenstelling van het BOC is gewijzigd:

Kristof Hendrickx, burgemeester Arendonk, is vanaf 01 januari 2017 voorzitter van hulpverleningszone Taxandria. Dominiek P.wordt toegevoegd als gemachtigde VSOA.

Huishoudelijk reglement wordt toegevoegd aan het verslag.

Gunning Medisch attestbeheer en Medische controle

Het KB van 19/04/2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones verplicht het gebruik van een vastgelegd model geneeskundig getuigschrift en aan te sluiten bij een onafhankelijke en onpartijdige medische controledienst. De zoneraad heeft besloten om HVZ Taxandria aan te sluiten bij Certimed.

Aan het operationeel beroepspersoneel en het administratief personeel zal eind februari een toelichting worden gegeven over de te volgen procedure. Procedure en model geneeskundig getuigschrift wordt op de webpagina van HVZ Taxandria geplaatst en toegevoegd in bijlage.

5. Toelichting en kennisgeving openstellen vacatures

5.1. 2x Brandweerman beroeps

5.2. Beleidsadviseur Personeel

Timing:

• De communicatie aan personeel en via website : ma. 27/02/2017.

• Infoavond beroepsbrandweerlieden : ma. 20/03/2017 om 19u

• Uiterste indieningsdatum: ma. 27/03/2017

• Eliminerende schriftelijke proef : woe. 19/04/2017

• Mondelinge proef : do. 27/04/2017 en vr. 28/04/2017

Vacatures en toelichting worden aan de vakbonden toegezonden ter kennisgeving.

Toelichting gefinaliseerde selectieprocedures in de zone

Operationele functies eind 2016 - begin 2017

• Aanstelling van 27 brandweerman stagiair vrijwilliger.

• Verlenging van stage van 4 brandweerman stagiair vrijwilliger.

• Benoeming van 13 benoeming brandweerman vrijwilliger.

• Aanstelling van 4 brandweerman beroeps dmv professionalisering.

• Aanstelling van 1 sergeant beroeps dmv professionalisering.

• Aanstelling van 4 waarnemend sergeant vrijwilliger.

• Aanstelling van 1 waarnemend adjudant vrijwilliger.

Administratief medewerkers

• Bevordering van 1 administratief medewerker naar C-niveau.

• Aanwerving van 4 administratief medewerker niveau C waarvan 1 administratief medewerker met een tijdelijk contract is aangeworven met een vast contract.

Toelichting bevorderingsronde voorjaar 2017

• De openstelling van de gevraagde korporaals wordt geagendeerd op het zonecollege van 24 februari 2017 (planning zoneraad maart);

• De openstelling van 2 adjudanten in Turnhout wordt geagendeerd op het zonecollege van 24 februari 2017 (planning zoneraad maart);

• De aanlegging van een werfreserve korporaals mits duidelijke omschrijving voorwaarden bij aanstelling;

• De aanlegging van een werfreserve adjudanten mits duidelijke omschrijving voorwaarden bij aanstelling;

• De openstelling vwb de functies van sergeant/Adjudant nog dit voorjaar te bekijken en hieromtrent een besluit te nemen.

Vakbondsdelegatie vraagt om te bevestigen dat een brandweerman die bevorderd wordt tot korporaal
de taken van een korporaal voor post Turnhout zal opnemen. Het voorstel voor de bevordering tot korporaal wordt besproken op het zonecollege.

Toelichting bij dienstroosters

Dispatching

Het werkschema van de zonale dispatchers dat zal worden toegepast vanaf 01 april 2017 is toegelicht door lt. Jan Peeraer. In overleg met de groep dispatchers is besloten om in een schema van 8 weken-cyclus te werken met minimaal 2 dispatchers tijdens de daguren en 1 dispatcher tijdens de nacht/weekend.

Onderstaand schema is een werkschema dat aanpasbaar is bij noodwendigheden bij de invulling is geen rekening gehouden met afwezigheden wegens vakantie, extra opleidingen,...
Extra uren kunnen worden ingepland om een volledig uurrooster voor elke dispatcher te voorzien.

Elke dispatcher heeft 40 uren opleiding gehad. Afhankelijk van het opleidingstraject kan er nog beslist worden om de eerste maand(en) ook in het weekend te werken met 2 dispatchers ter ondersteuning van de geprofessionaliseerde dispatchers. Dit gebeurt in overleg met de dispatcher. Het opleidingsplan wordt nog verder uitgewerkt en voorgelegd aan de directeur risicobeheersing.

De betrachting is om in 2017/2018 de dispatchers ook nog operationeel in orde te houden (oefeningen, opleidingen, DGH, ....), dit is enkel mogelijk in goed overleg met de post Turnhout /Hoogstraten.

Wat betreft de planning naar de toekomst.

• De huidig geplande werking wordt toegepast en moet voldoende tijd krijgen om ingeburgerd te geraken en te laten renderen.

• Het traject van reserve dispatchers zal later nog bekeken worden.

• Er volgt een 2de evaluatie na verhuis naar de gezamenlijke dispatching.

Bij het openstellen van de functies van dispatcher werd een beschikbaarheid van 40 uren beschikbaarheid opgelegd. Hiervan is afgeweken dom voldoende kandidaten te hebben voor de dispatching.


Geachte,

vacatures :

2 beroepsbrandweerlieden

beleidsadviseur P&O.

De personeelsleden zijn van deze vacatures op de hoogte gebracht.

De vacatures zijn gepubliceerd op de website van : Hulpverleningszone, Taxandria, Ikwordbrandweer  VDAB, BVV.

De vacatures zijn gecommuniceerd aan de gemeenten van het verzorgingsgebied van HVZ Taxandria en aan de andere hulpverleningszones

syndicaal overleg

Geachte,

Gelieve aanwezig te zijn op het van de HVZ Taxandria ter vervanging van het
overleg van 28 september 2016, dat zal plaatsvinden op Woensdag 22 februari 2017 om 10u in de post
Turnhout, polyvalente zaal, Parklaan 12 te Turnhout.

Agenda syndicaal overleg:

1. Goedkeuring verslag

Het verslag van 30 november 2016 worden o.v.v. eventuele bemerkingen, goedgekeurd.

2. Aanpassing huishoudelijk reglement

Naar aanleiding van wijziging voorzitter zoneraad

3. Gunning Externe dienst preventie en bescherming op het werk

4. Gunning Medisch attestbeheer en Medische controle

5. Toelichting en kennisgeving openstellen vacatures

5.1. 2x Brandweerman beroeps

5.2. Beleidsadviseur Personeel

Functieomschrijving en wijze van opstelling

Selectiereglement

Werkwijze

6. Toelichting gefinaliseerde selectieprocedures in de zone

6.1. Operationele functies

6.2. Administratieve functies

7. Toelichting bevorderingsronde voorjaar 2017

8. Toelichting bij dienstroosters

8.1. Dispatching

8.2. Beroepsbrandweerlieden Turnhout

8.3. Beroepsbrandweerlieden Hoogstraten

8.4. Administratief personeel

9. Vergoeding

9.1. Opt-out;

9.2. dringende - niet dringende wacht

10. Afspraken ondertekening Protocol van Akkoord

11. Punten aangebracht door vakbondsdelegatie

11.1. Brief van VSOA van 03 februari 2017


Geachte

Gelieve aanwezig te zijn op de vergadering van het CPBW van de HVZ Taxandria dat zal plaats vinden
op Woensdag 22 februari 2017 om 09:00 u. in de post Turnhout, Polyvalente Zaal, Parklaan 12 te Turnhout.

Agenda :

1. Goedkeuring verslag

De verslag van vorige vergadering van 30 november 2016 wordt, o.v.v. eventuele bemerkingen, goedgekeurd.

2. Samenstelling van het comité preventie en bescherming op het werk

3. Overzicht arbeidsongevallen

4. Periodiek verslag vanwege de preventieadviseur:

4.1.1. overzicht activiteiten vanaf uitprint vorig overlegcomité

4.1.2. overzicht arbeidsongevallen met bespreking van de ongevallensteekkaarten

5. Globaal preventieplan 2017-2019

6. Jaaractieplan 2017

7. Overlopen opvolgingstabel opgenomen in verslag vergadering van 30 november 2016

7.1. Gunning Externe dienst preventie en bescherming op het werk

Uitgebreide toelichting BOC

7.1.1. Rondgang kazernes - afspraken

7.2. Gunning Medisch attestbeheer en Medische controle

Uitgebreide toelichting BOC

7.3. Kleding

7.3.1. reglement - stavaza

7.3.2. Opmaak interne nota tekortkomingen interventiekledij: stavaza

8. Varia


Huishoudelijk reglement


Brussel, 03 februari 2017

Mijnheer Ward Kennes

Parklaan 12

2300 Turnhout

Mijnheer de voorzitter,

Artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel geeft aan dat elk comité over een huishoudelijk reglement moet beschikken waarin de maatregelen worden vastgelegd die niet in dit besluit opgenomen zijn.

Het V.S.O.A. vraagt om de huishoudelijke reglementen van de verschillende comités van zone Taxandria te verkrijgen of de notulen waarin het met redenen omkleed advies van het comité met betrekking tot de goedkeuring van deze huishoudelijke reglementen staat en eveneens het besluit van het zonecollege om de verschillende comités te creëren met de naam van de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit.

Het V.S.O.A. vraagt om de notulen van het comité te verkrijgen waarin het met redenen omkleed advies de benoeming vermeldt van:

de Preventieadviseur,

de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW)

In afwachting van huishoudelijke reglementen, gelieve deze documenten naar V.S.O.A. door te sturen, Wetsraat 28,
1040 Brussel.

Voor het V.S.O.A. is het respecteren van de wetgeving met betrekking tot het welzijn op het werk van de personeelsleden één van de topprioriteiten en een bekommernis bij de hervorming van de civiele
veiligheid.

Indien het V.S.O.A. de gevraagde documenten niet ontvangt, bestaat er geen andere keuze dan de Inspectie Welzijn op het Werk te vragen om in te grijpen.

Met syndicale groeten,

Voor het V.S.O.A.

Labourdette Eric                                       Peeters Dominiek

Wils Fabian                                                Wils Marnix


Comité Preventie en Bescherming op het Werk Verslag
30.11.2016


1. Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

Zie bundel

KB ter goedkeuring van IOK als preventieadviseur en interne dienst preventie en bescherming op het werk voor
brandweerzones ligt voor ter ondertekening.

Door IOK wordt 1 preventieadviseur niveau 1 bijkomend aangeworven die zich prioritair zal toeleggen op de preventiedienst van de hulpverleningszones.

Advies gevraagd voor een aangepaste bureaustoel : Nota voor het instellen van een bureaustoel bezorgd.

Advies gevraagd voor te hoog geplaatste kegels in signalisatievoertuig :Inrichting bekijken naar manuele
manipulatie.

Kledij

Interventiekledij

- Controle van de interventiekledij conform de ministeriële omzendbrief.

De procedure is nog niet volledig.

- Nieuwe interventiekledij : Zone Antwerpen is bezig met een procedure voor het aanstellen van een nieuwe leverancier voor interventiekledij met behoud van de opgelegde kwaliteitseisen met minder extra's. Het resultaat van de procedure van zone Antwerpen wordt afgewacht voor het nemen van een beslissing. Bij gunning door zone Antwerpen kan HVZ
Taxandria aan het dossier aan dezelfde voorwaarden worden toegevoegd. Het dossier wordt van nabij opgevolgd. Indien beslist wordt om bij het aanbestedingsdossier aan te sluiten moet het materiaalbehoefteplan worden
aangepast en de kosten worden opgenomen in de begroting.

De aankoop van nieuwe interventiekledij is niet voorzien op korte termijn.

- Gebruik en reiniging interventiekledij. Instructies voor gebruik en controle moeten worden opgevolgd.
Controle van de interventiekledij is stopgezet. Ploegoversten moeten worden aangestuurd tot toepassing van de procedure.

- Intern te bespreken : plaats van de interventiekledij van ploeg op dienst.
Actiepunt wordt opgenomen

Kledingreglement

Het oud kledingreglement wordt behouden tot een nieuw kledingreglement is geaccordeerd.

Het puntensysteem zoals toegepast in post Turnhout is een compromis tussen toenmalige werkgever stad Turnhout en de werknemersdelegatie. De lijst is niet meer up-to-date.

Vakbondsdelegatie geeft aan dat de reiniging en onderhoud van werkkledij een verplichting is van de werkgever.

Om reiniging en onderhoud van de werkkledij mogelijk te maken zijn investeringen en aanpassing aan de infrastructuur noodzakelijk. Nodige investeringen worden genoteerd voor de prioriteitsbepaling bij de investeringsbespreking.

Rondgang kazernes

De verschillende posten zijn bezocht. Het verslag en voorstellen worden opgenomen in het jaaractieplan.

Opvolging openstaande punten

Aanbestedingsdossier EDPBW en medische controledienst en attestbeheer.

De offerten zijn ontvangen de bundels moeten nog verwerkt worden doel is om de toewijzing EDPBW dit jaar nog te gunnen.

Opmaak interne nota tekortkomingen interventiekledij.

Nog niet afgewerkt.

Werkgroep welzijn op het werk

Wegens omstandigheden is deze werkgroep niet kunnen opstarten de uitnodiging voor de werkgroep zal in januari worden verzonden.

Jaaractieplan 2017-2018

Vanuit het globaal preventieplan wordt een prioriteitenlijst opgemaakt die resulteert in het jaaractieplan.

Werknemersdelegatie wordt uitgenodigd om tegen 15 december 2016 aandachtspunten door te geven.

Reeds vastliggende prioriteiten :

Verhuis naar Noord Brabantlaan. Hiervoor moet het plan met indeling nog worden doorgestuurd aan preventieadviseur


Bevordering sergeant beroeps

Geachte,

De kandidaten voor de bevordering sergeant beroeps zullen op maandag 12 december 2016 hun mondelinge proef afleggen.

De mondelinge proef is gepland tussen 10u - 15u

Locatie : HVZ Taxandria Post Turnhout; Parklaan 12; 2300 Turnhout

Enkel de kandidaten die slagen in de schriftelijke bevraging mogen deelnemen aan de assessment-proef en de mondelinge proef.

Het resultaat hiervan zal op 28 november bekend zijn.

De planning voor de mondelinge proef wordt opgesteld op basis van het resultaat.

U wordt uitgenodigd om als waarnemer aanwezig te zijn tijdens de mondelinge proef.

Agenda Syndicaal overlegSyndicaal overleg

Geachte

Gelieve aanwezig te zijn op het syndicaal overleg van de HVZ Taxandria dat zal plaats vinden op Woensdag 30 november 2016 om 10u00. in de post Turnhout, polyvalente zaal, Parklaan 12 te Turnhout.

De agenda wordt woensdag 23 november nagezonden.

Agenda syndicaal overleg 10.11.2016