Contact V.S.O.A.

Contact verantwoordelijk voor de sector:

slfpvsoa@slfpvsoa-firefighters.be

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

1. Mededelingen :
..................

2. Goedkeuring verslag vergadering BOC van 29 augustus 2018.

3. Stakingsaanzegging ACOD 28 september 2018.

4. Vragen ACOD :


  • Aanpassing RPR van
    het administratief personeel van de HVZ Vlaamse Ardennen - Artikel 13 - verlof

De uitnodiging BOC wordt cfr het huishoudelijk reglement BOC uiterlijk verstuurd op 14/10 !!

Beste BOC-leden,

Op onderstaande bevraging kwam er 1 gezamenlijke consensus uit nl. : 23 november 2017 om 13u30
in de kazerne van Oudenaarde.

De agenda voor de bijeenkomst van het BOC en CPBW wordt tijdig nagestuurd.

Beste BOC-leden Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen,

Naar aanleiding van andere zones die opmerkingen kregen van de vakorganisaties dat zij niet op de hoogte waren van de data van de bevorderingsproeven, in bijlage ter info de notules van de besluiten + data :

· Bevorderingsproef Korporaal : 23/9/2017

· Bevorderingsproeven Sergeant : 14/10/2017 - 25/11/2017 - 12/12/2017

· Bevorderingsproef Luitenant : 30/9/2017 - 14/10/2017 - 18/11/20174

Beste leden van het basisoverlegcomité,

Mag ik jullie op vraag van de voorzitter van het basisoverlegcomité onderstaande vragen.

Naar aanleiding van ons eerder overleg op 13 juni 2017 hebben wij de functie preventionist op jullie advies aangepast naar B4-B5 niveau.

Ondertussen is deze vacature afgesloten en hebben wij geen kandidaten ontvangen voor deze functie. Omwille van deze feiten zijn wij opnieuw gaan nadenken over de functie en de inhoud.

Wij zouden graag een nieuwe piste bewandelen en deze open verklaren op de zoneraad van 25 augustus. Bij deze willen wij vragen of u akkoord kan gaan met volgende wijziging in het functieprofiel. We vragen om dit digitaal te bekrachtigen omwille van de dringendheid.

Aanpassing functieprofiel:

- Niveau: opnieuw A1-A3 zoals eerder was voorzien in ons administratief statuut

- Wijziging: "in bezit zijn van brevet technicus brandvoorkoming" wordt : "dient het brevet van technicus brandvoorkoming na indiensttreding te behalen".

Van zodra we uw akkoord hebben zullen we het aangepaste functieprofiel met de desbetreffende wijzigingen ter info aan u overmaken.

Met andere woorden mikken wij op deze manier naar hoger opgeleide mensen die na indiensttreding de cursus kunnen volgen tijdens de kantooruren.

Mogen wij vragen dit te bevestigen tegen ten laatste woensdag 22 augustus 2017.


Wij hebben het genoegen u mee te delen dat de Brandweerzone Vlaamse Ardennen heeft beslist om een selectieprocedure in te richten voor de functie van zonecommandant.

In het kader van uw rechten als waarnemer, stellen wij u op de hoogte van de examens:


Assessment gedeelte

Datum: Dinsdag 21 maart 2017 om 8u30 (tot circa 15 uur)

Locatie:Het assessment gaat door in de kantoren van A&S Solutions (Kokerstraat 2a, 9750 Zingem)


Selectiegesprek:

Datum: Vrijdag 7 april 2017 om 11 uur

Locatie:Het selectiegesprek gaat door in de kantoren van A&S Solutions (Kokerstraat 2a, 9750 Zingem)

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Beste,

Aansluitend op onderstaand bericht nodigen we u uit op de vergadering van het BOC van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen welke doorgaat op woensdag 21 juni 2017 om 14u in de brandweerkazerne van Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde.

Te bespreken punten :

1° Aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is - aanpassing

2° Statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - aanpassing

In bijlage vinden jullie het definitief ontwerp van aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het
operationeel personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. Aan het op 8 mei 2017 doorgestuurde ontwerp werden nog kleine wijzigingen doorgevoerd op aangeven van het personeel (Technische Commissie en Zonaal Informatiecomité).
Op heden wordt nog een laatste input van de werkgroep VTO verwacht, uiterlijk tegen 21/06/17.

De aanpassing van het statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
betreffen enkele een kleine aanpassingen die op het moment van de vergadering zullen toegelicht worden.