West Vlaanderen-Zone1

Zonecdt: Filiep Dekiere

Gemeentes: Blankenberge, Beernem, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp, Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke

Afgevaardigden V.S.O.A. zone 1

Vandenbussche Philip

vandenbussche.philip@outlook.com

Verkooren Jean-Claude

jean-claude.verkooren@telenet.be

jean-claude.verkooren@zone1.be

Oosterlynck Niko

Niko.Oosterlynck@zone1.be

Peeters Dominiek

Vaste Gemachtigde

dominiek.peeters1@telenet.be

Beste leden

Hierbij delen wij informatief mee dat er op dinsdag 11 september 2018 een jaarlijkse rondgang ingepland staat met de arbeidsgeneesheer.

De rondgang start om 13u30 in post Torhout en gaat aansluitend verder in de posten Ruddervoorde en Oostkamp.

Beste leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 24 april 2018 om 09u30 in vergaderzaal 1 in het Beukenpark - Kapellestraat 19 in post Oostkamp.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog na gestuurd.

We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 27 maart 2018

2. Bespreking maandverslag IDPBW maart 2018

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren aangepaste procedure werken met derden

5. Valideren aangepaste procedure werken met derden op interventies

6. Stand van zaken persluchtaccreditatie - PAR Q-formulier

7. Varia

De  vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Met vriendelijke groeten,

Allereerst de beste wensen voor 2018!

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 23 januari 2018 om 09u30 in vergaderzaal 1 in het Beukenpark - Kapellestraat 19 in post Oostkamp.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.

We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 28 november 2017

2. Bespreking maandverslag IDPBW november + december 2017

3. Bespreking arbeidsongevallen

4.  Terugkoppeling vanuit de Technische Commissie: Radioprocedure post Oostende

5. Bespreking visie omtrent werkplaatsen

6. Gedeeltelijke terugbetaling bril beeldschermwerk

7. Valideren procedure vullen tanks met detergent

8. Bespreking set redden van kleine dieren

9. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Met vriendelijke groeten,

Onderhandelingscomité dd. 06 november 2017 09u15

Aanwezig: VSOA:


- Dhr. Vandenbussche Philip, afgevaardigde VSOA


- Dhr. J.C. Verkooren, afgevaardigde VSOA


Hospitalisatieverzekering GSD-V De zonecommandant licht dit punt toe.

De hospitalisatieverzekering bij Ethias eindigt voor alle aangesloten personeelsleden in Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op 31 december 2017. Ook in de gemeente Knokke-Heist eindigt het raamcontract voor het personeel uit post Knokke-Heist. In de zoneraad van 27 oktober 2017 werd beslist om opnieuw toe te treden tot een raamovereenkomst en Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen biedt aan alle personeelseden een nieuwe hospitalisatieverzekering, uitgebreide formule aan bij AG Insurance. De personeelsleden van post Knokke Heist zullen ook toetreden tot AG Insurance. De vraagstelling met wie wenst toe te treden in de uitgebreide formule werd al doorgestuurd naar de personeelsleden. De mogelijkheid wordt ook aan elk personeelslid aangeboden om de gezinsleden mee aan te sluiten bij de polis. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen betaalt enkel de aansluiting voor het personeelslid van de zone.


Er zit een verschil in de vrijstelling ten opzichte van de polis bij Ethias en de vrijstelling is ten laste van het personeelslid. Normaliter dient de vrijstelling maar 1x per jaar betaald te worden bij opname, maar zal nagevraagd worden door de hoofddeskundige personeelsadministratie bij AG Insurance. Dit is belangrijke informatie voor het geval je een paar keer per jaar zou opgenomen moeten worden. Het is al zeker dat we toetreden tot AG Insurance en dit is voor alle personeelsleden in onze zone van toepassing. Het betreft het operationeel personeel en administratief personeel. Het vrijwillig personeel kan zich vrijwillig aanbieden om aan te sluiten. De premie dient door henzelf betaald te worden. Het beroepspersoneel van post Torhout zal nog niet toetreden tot AG Insurance, omdat de polis in de stad Torhout momenteel nog verder loopt. Bij beëindiging zullen ook zij kunnen overstappen naar AG Insurance. De vakorganisaties stellen de vraag of er ook afspraken kunnen gemaakt worden met AG Insurance voor de personeelsleden die met pensioen gaan. Het zou mogelijk zijn dat de werkgever afspraken maakt met de verzekeringsmaatschappij om dit verder te zetten. De zonecommandant meldt dat er daar een wetgeving (wet Verwilghen) over bestaat.


Aanwervingsprocedure ICT

De hoofddeskundige personeelsbeleid licht dit punt toe.

De vacature is gepubliceerd en de uiterste inschrijvingsdatum is 16 november 2017. Dit werd ook al voor een stuk toegelicht op het informeel BOC van 09 oktober 2017. Het betreft een niveau B. Omdat het een knelpuntfunctie betreft is het mogelijk om af te wijken van de diplomavereiste op dit niveau Bij kandidaten die geen specifiek bachelor diploma hebben in ICT wordt een ervaringsvereiste vooropgesteld.

Kandidaten die geen bachelor diploma hebben, dienen een niveaubepalende capaciteitsproef af te leggen op bachelor niveau. Daarnaast dienen zij eveneens te beschikken over 4 jaar relevante beroepservaring. De niveaubepalende/capaciteitstest wordt afgenomen door een extern selectiebureau. Daar wordt ook de norm van slagen bepaald. De functiebeschrijving en het proces-verbaal met het selectieprogramma en de voorwaarden werd reeds doorgestuurd naar de leden van de vakorganisaties na het informeel BOC van 09 oktober 2017.


Aanwervingsprocedure in kader van preventie


De hoofddeskundige personeelsbeleid licht dit punt toe.

Voor de preventionist niveau B is er momenteel een aanwerving opgestart met als uiterste inschrijvingsdatum 16 november 2017. Indien kandidaten geen specifiek bachelor diploma ICT hebben, dient men te beschikken over 4 jaar relevante beroepservaring. De kandidaten zonder bachelor diploma dienen over 4 jaar relevante ervaring te beschikken en dienen ook een capaciteitsproef af te leggen. Dit volgens hetzelfde principe als bij de aanwervingsprocedure van ICT-medewerker. Er zal een eerste screening gebeuren op basis van CV. Het verruimt de doelgroep en kan alleen maar ten goede komen voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.


Stand van zaken aanwerving brandweermannen/vrouwen - vrijwilligers


De hoofddeskundige personeelsbeleid licht dit punt toe.

De procedure is afgerond en er zijn momenteel medische proeven lopende. Eind volgende week zullen we daar het resultaat van krijgen en kan dit voorgelegd worden aan het zonecollege van 20 november 2017. Er gaan een 35-tal mensen naar de sportproeven. Voor onder meer de posten Brugge, Oostkamp en Oostende zijn er nog kandidaten in reserve op de wervingslijst. De kandidaten moeten binnen een bepaald aantal km van een post wonen.


We houden rekening met de domicilie op het moment van benoeming Dan dienen kandidaten te voldoen aan de woonplaatsverplichting. De wervingsreserve op zich is voorgelegd geweest aan het zonecollege van 27 oktober 2017 en nu is het wachten op de resultaten van de medische proeven. Een tweede ronde wordt voorgelegd aan het zonecollege van 18 december. De opleiding zou starten in januari 2018.


Digitale loonbrief


De hoofddeskundige personeelsadministratie licht dit punt toe.

Vorige week was het de eerste maal dat het beroepspersoneel een digitale loonbrief ontvangen heeft en het is goed verlopen. Voor de vrijwilligers zal dat pas in januari 2018 zijn met de uitbetaling van het vierde kwartaal.

Het is praktischer en milieuvriendelijk. De digitale loonbrieven worden doorgestuurd naar het zone1-mailadres.

De vakorganisaties geven aan dat niet iedereen even computervaardig is en dat dit in sommige posten wel naar boven zal komen. Er is een handleiding voorzien en die terug te vinden is op de shared documents. Hierbij de vraag van de vakorganisaties of het mogelijk zou kunnen zijn te polsen naar de mensen die hier geen weg mee kunnen. En aan hen gezamenlijk een uitleg te geven. De hoofddeskundige stuurt de mensen ook door naar de posten indien er problemen zijn om hun loonbrief op te vragen, zodat ze hen kunnen helpen met inloggen.


Hoog Overlegcomité dd. 06 november 2017 09u00

Aanwezig: VSOA:

- Dhr. Vandenbussche Philip, afgevaardigde VSOA

- Dhr. J.C. Verkooren, afgevaardigde VSOA

1. Aanpassing kader administratief personeel

Dhr. Pieter H., secretaris wd. Zone ,1 licht de aanpassing van de formatie 2018 toe.

Er zijn 2 bewegingen die we ineen gelegd hebben nl. een stuk aanpassing aan de realiteit en een stuk
uitbreiding van het administratief personeel.

De voorgestelde nieuwe personeelsformatie komt neer op 37,7 VTE.

Directie Operaties:

Bij de Directie Operaties gaan we naar een kleine uitbreiding van 5,5 VTE naar 7 VTE en de korpsgeneesheer werd hier toegevoegd. Er zijn nog kleine uitbreidingen bij VTO en DGH wegens de stijgende opleidingsverplichtingen.

Directie Uitrusting:

Bij de Directie Uitrusting hebben we 1 VTE toegevoegd. Het betreft een personeelslid van stad Brugge die
door een arrest van de Raad van State in dienst blijft bij de stad Brugge en overgedragen wordt naar Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

Directie Risicobeheersing:

Bij de Directie Risicobeheersing zijn de grootste veranderingen gebeurd. We gaan voor een extra
medewerker op B-niveau, een extra administratief medewerker op C-niveau en een functie diensthoofd risicobeheersing op A-niveau. Voor een deskundige risicobeheersing was er al 1 VTE voorzien en zullen we nog met 1 VTE aanvullen.
Met een administratief medewerker willen we tot een 1,5 VTE komen. Het diensthoofd risicobeheersing zal aangevuld worden als zijnde burgerpersoneel.
De weddeschaal dient nog aangepast te worden op de formatie van A4-A5 naar A4a - A4b voor het diensthoofd risicobeheersing.

Voor het overige betreft het een aantal aanpassingen getoetst aan de realiteit, met uitzondering van een
verantwoordelijke informatieveiligheid & communicatie en een deskundige ICT.


Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 24 oktober 2017 om 09u30 in vergaderzaal 1 in het Beukenpark - Kapellestraat 19 in post Oostkamp.
Let op: De locatie voor de vergadering is gewijzigd en de vergaderingen zullen vanaf heden daar plaatsvinden.De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.

We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 26 september 2017

2. Bespreking maandverslag IDPBW september 2017

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren stappenplan middelenbeleid

5. Bespreking rondgang arbeidsgeneesheer

6. Valideren brochure vertrouwenspersoon

7. Bespreking enquête FOD Binnenlandse zaken m.b.t. kankerpreventie

8. Eerste bespreking van de rehab-procedure

9. Draft Jaarlijks Actieplan 201810.

  Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Dames, heren,

Op dinsdag, 8/08 om 10u nodigen we u, in het kader van toekomstige aanbestedingen ambulances binnen Hulpverleningszone 1, graag uit in de post Oostende ( Velodroomstraat 13, 8400 Oostende) voor een
demonstratie van een ambulance met automatisch laadsysteem en enkele andere brancards.

! opgelet: Voor het bezoek aan post Oostende parkeert u best op de openbare parking Koninginnelaan (betalend), ter hoogte van de bibliotheek Kris Lambert.

Nadien is er een bezoek gepland aan het kwartier "Kamp van Lombardsijde" van defensie te Nieuwpoort, waar men werkt met een ambulance met platte laadplaat. ( In bijlage kan u alvast een plannetje en het exacte adres terugvinden)

Mag ik vragen: 1. uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste maandag, 7/08.

 2. !! indien u ons nadien vergezeld voor het bezoek aan defensie, gelieve ons dan zo snel mogelijk volgende gegevens te bezorgen:
  uw rijksregisternummer, gegevens van uw voertuig : merk, model en inschrijvingsnummer. ( zonder deze gegevens krijgt u geen toegang tot de terreinen van defensie!!)
Graag tot dan!

Beste leden,

Op de CPBW-vergadering van 27 juni ll. hebben we beslist om een ziekenwagen met een automatisch
laadsysteem te demonstreren.
Een eerste voorstel van de firma Autograph is in de week van 07 augustus 2017.
Het is de bedoeling dat het voertuig die week enkele dagen blijft staan.
Voor we dit vastleggen willen we dit eerst aftoetsen bij de leden van het CPBW of dit haalbaar is en meerdere leden
in die week zouden kunnen komen.

Beste leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 23 mei 2017 om 09u30 in politiezaal 2 - Veiligheidsgebouw Oostkamp.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 25 april 2017

2. Bespreking andverslag IDPBW april 2017

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren risicoanalyses

5. Bespreking cijfers arbeidsongevallen andere zones

6. Bespreking verslagen onderzoek kazernes legionella

7. Toelichting verslagen rondgang arbeidsgeneesheer

8. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Beste leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 25 april 2017 om 09u30 in het leslokaal - Veiligheidsgebouw Oostkamp.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 28 maart 2017

2. Bespreking maandverslag IDPBW maart 2017

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren risicoanalyses - Risc

5. Bespreking verslag afzuiginstallatie post Oostende

6. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Onderhandelingen 20.03.2017

1. Goedkeuring verslag BOC 21 november 2016 + 08 februari 2017 De verslagen zijn goedgekeurd.

2. Bespreking arbeidsreglement operationeel personeel

Aan dit document wordt al lange tijd gewerkt en is enkel bestemd voor het operationeel personeel. De vakorganisaties melden dat het arbeidsreglement nog altijd niet volledig is. Bepaalde zaken zoals de dienstregeling dag/dag,..
ontbreken nog, dus zal dit nog eerst moeten bekeken worden voor dit kan gefinaliseerd worden. De vakorganisaties wensen het loopbaanbeleid aan het arbeidsreglement toe te voegen, maar hierbij wordt de vraag gesteld of dit
effectief in het arbeidsreglement dient opgenomen te worden. Dit punt wordt meegenomen om verder uit te werken.

Besluit: Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen op het arbeidsreglement operationeel personeel. Aan het document dient nog de dienstregeling dag/dag verder aangevuld te worden. Dit punt zal hernomen worden
op de volgende vergadering. Het loopbaanbeleid zal wel worden uitgewerkt maar niet worden toegevoegd aan het arbeidsreglement

3. Bespreking voorstel dienstorder duikers 0.5 Aan dit document werd ook lange tijd gewerkt en nu wordt de
vraag gesteld om dit dienstorder goed te keuren en te formaliseren. Op het vorig informeel overleg was het nog een verouderde versie die besproken werd.
De huidige en correctie versie werd ondertussen aan de leden bezorgd en er werden geen opmerkingen gemeld. Besluit: Het dienstorder duikers 0.5 wordt goedgekeurd.

4. Toelichting bevorderingsprocedures De zonecommandant geeft een toelichting omtrent de bevorderingsprocedures. Er zijn verschillende procedures voor de domeinen operationeel personeel en administratief personeel.

Operationeel personeel:

Bevorderingsprocedure korporaal -> Er zal een bevraging gebeuren aan de manschappen.

-> De inhoud van het examen zal meegeven worden, Wobra zal het examen uitschrijven,
maar de zone zal de insteek geven.

-> De 2de stap in dit dossier is: hoeveel functies zullen vacant verklaard worden. De procedure werd vandaag reeds aan het zonecollege voorgelegd, maar niet de invulling. Dit zal op een volgend zonecollege voorgelegd worden. -> Mensen die op de wervingsreserve staan voor sergeant en die willen deelnemen aan de bevordering voor korporaal, dienen ook die procedure te doorlopen omdat dit een volledige andere procedure betreft. Ze worden dus niet gelijkgesteld.

Administratief
personeel:
Bevorderingsprocedure adm. medewerker van D naar C-niveau -> Er zijn administratieve medewerkers
die nog niet op het juiste niveau zitten en zij zullen naar een C-niveau gebracht worden met behoud van hun hoedanigheid. -> De bevordering zal gebeuren aan de hand van een examen, zijnde een mondeling gesprek. -> Dit
wordt niet met terugwerkende kracht rechtgezet en is pas van toepassing vanaf het examen. Bevorderingsprocedure hoofddeskundige financieel beleid -> De deskundige financieel beheer (B1-B3) werd verkeerd ingeschaald en bijgevolg zal overgegaan worden tot de bevordering naar B4-B5, zodat we op de financiële dienst ook de juiste expert hebben. -> De bevordering zal eveneens gebeuren aan de hand van een examen.


Jullie worden


vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 28 maart 2017 om 09u30 in het leslokaal in het Veiligheidsgebouw Oostkamp.
Als bijlage vinden jullie het jaarverslag 2016. Hierbij vragen wij of dit document reeds op voorhand kan nagelezen worden en de eventuele opmerkingen hieromtrent tegen ten laatste 15 maart 2017 aan de preventieadviseur Zone 1
kunnen overgemaakt worden.
Dit document dient nog door de voorzitter ondertekend te worden en uiterlijk tegen 1 april 2017 bezorgd te worden aan de bevoegde regionale directie.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 21 februari 2017

2. Bespreking maandverslag IDPBW februari 2017

3. Bespreking arbeidsongevallen + ernstig arbeidsongeval post De Haan en post Brugge

4. Valideren risicoanalyses

5. Valideren van het jaarverslag 2016

6. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Huishoudelijk reglement

Mijnheer de Zoneraadvoorzitter,

Artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel geeft aan
dat elk comité over een huishoudelijk reglement moet beschikken waarin de maatregelen worden vastgelegd die niet in dit besluit opgenomen zijn.

Het V.S.O.A. vraagt om de huishoudelijke reglementen van de verschillende comités van zone 1 West-Vlaanderen te
verkrijgen of de notulen waarin het met redenen omkleed advies van het comité met betrekking tot de goedkeuring van deze huishoudelijke reglementen staat en eveneens het besluit van het zonecollege om de verschillende comités te creëren met de naam van de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit.

Het V.S.O.A. vraagt om de notulen van het comité te verkrijgen waarin het met redenen omkleed advies de benoeming vermeldt van:

de Preventieadviseur,

de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW)

In afwachting van huishoudelijke reglementen, gelieve deze documenten naar V.S.O.A. door te sturen, Wetsraat 28,
1040 Brussel.

Voor het V.S.O.A. is het respecteren van de wetgeving met betrekking tot het welzijn op het werk van de personeelsleden één van de topprioriteiten en een bekommernis bij de hervorming van de civiele
veiligheid.

Indien het V.S.O.A. de gevraagde documenten niet ontvangt, bestaat er geen andere keuze dan de Inspectie Welzijn op het Werk te vragen om in te grijpen.

Met syndicale groeten,

Voor het V.S.O.A.

Labourdette Eric                                                            Peeters Dominiek

Verkooren Jean-Claude                                                Vandenbussche PhilipJullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 21 februari 2017 om 13u30 in politiezaal 2 in het Veiligheidsgebouw Oostkamp.
Voor de mensen die zowel 's morgens het informele BOC als in de namiddag het CPBW bijwonen, is er over de
middag een broodjesmaaltijd voorzien.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 24 januari 2017

2. Bespreking maandverslag IDPBW januari 2017

3. Bespreking arbeidsongevallen en ongevallencijfers 2016

4. Valideren risicoanalyses

5. Terugkoppeling uit de staf: sporttruitjes van de zone voor o.a. loopwedstrijden

6. Overleg omtrent het globaal preventieplan

7. Goedkeuren procedure aanvraag persluchtbril

8. Goedkeuren procedure tegemoetkoming steunzolen

9. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.


BOC

Geachte leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op een bijkomend dringend formeel BOC op woensdag 08 februari 2017 om 14u in Politiezaal 1 + 2 in het Veiligheidsgebouw in Oostkamp om de aanwerving van het beroepspersoneel te
bespreken.
De aanvraag komt vanuit de drie representatieve vakorganisaties.
Hierbij zou de aanwezigheid van de postoversten van de posten Brugge, Oostende en Knokke-Heist een meerwaarde zijn.

Geachte,

Dagelijks krijgen we reacties van het beroepspersoneel van de brandweerzone op de onderbezetting in de drie posten Brugge, Oostende en Knokke-Heist.

De collega's verwijzen daarbij ook telkens naar de 'foto' van 31.12.2014 en het protocol waarin 321 beroepsbrandweermannen als minimum wordt gehanteerd.

Op 16.01.2017 heeft de zoneraad beslist om - slechts -12 plaatsen vacant te verklaren. (dit terwijl er bvb voor Oostende alleen al dringend extra 11 mensen nodig zijn). Ook vanuit Brugge en Knokke bereiken ons dergelijke signalen.

We stellen daarbij vast dat hiaten eerder aangevuld worden via opt-out dan in te vullen via werving van nieuwe personeelsleden in functie van de noden. ( de grens van 60u/week is voor velen quasi bereikt).

Gezien het informele Overleg van 13.01.2017 niet doorging en een volgend BOC pas gepland is op 20 maart , durven wij - conform het syndicaal statuut - vragen een dringend Onderhandelingscomité samen te roepen. (datum dringend in onderling overleg vast te leggen.) En de aanwezigheid van de drie postoversten zou een meerwaarde zijn.


We doen die aanvraag vanuit de drie representatieve vakorganisaties en dringen aan op een spoedig initiatief.

Achtingsvol,


C.P.B.W.

Beste leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 24 januari 2017 om 09u30 in het leslokaal - Veiligheidsgebouw Oostkamp.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 20 december 2016

2. Bespreking maandverslag IDPBW december 2016

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren risicoanalyses

5. Re-integratie na langdurige ziekte

6. Follow-up an lopende zaken

7. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Verslag CPBW 20.12.2016

Opvolgpunten vorig verslag:

Zonale dispatching

-> De vakorganisatie meldt dat er een positieve evolutie is in de samenstelling van de zonale dispatching.

-> Maj. X licht toe dat er op 2 januari 2017 ook twee administratieve dispatchers starten en er op een later tijdstip nog een derde administratief dispatcher start.

-> Maj. X geeft ook mee dat we een 2de oproep zullen lanceren om nog bijkomende interne zonale dispatchers aan te stellen.

-> Bij drukke interventies kunnen er telefoons omgeleid worden of extra dispatchers opgeroepen worden. Arbeidsongeval en periodieke controles

-> Hierbij wordt er afgetoetst of er al nieuws is over die excelltabel die in post Brugge gebruikt wordt.

-> Post Brugge beschikt over een interessant systeem om defecten te melden en op te volgen.

-> Kol. X ging dit navragen bij de preventieadviseur zone 1 heeft nog niets ontvangen.

-> De preventieadviseur Zone 1 vraagt aan Kpt. X om dit aan de adjudant ook eens te bevragen. Kpt. X wil dit systeem aanpassen en introduceren in de hele zone.

Rondgang kazerne

-> In post Oostende is het chauffageprobleem ook nog altijd niet opgelost.

-> De vakorganisaties vragen aan Kpt. X wat de stand van zaken is met het beleid. -

> Kpt. X toe dat de zone blijft onderhandelen.

-> De volgende stap is dat de zone het contract van stad Oostende zou overnemen.

-> In januari 2017 willen we eens samenzitten met de aannemer en zien of het budgettair past in de zone.

Reinigen van licht vervuilde kledij

-> De vakorganisaties stellen de vraag hoe om te gaan met het reinigen van licht vervuilde kledij.

-> Het gaat vooral om werkkledij.

-> Een personeelslid in post Oostende heeft zijn kledij gewassen in de industriële wasmachine met als resultaat dat de pull gekrompen is

-> De preventieadviseur Zone 1 licht toe dat we afgesproken hebben dat de dienstkledij kan gewassen worden in de kazerne na vervuiling door een interventie. Liefst gebeurt de wassing door opgeleide mensen om defecten aan
kledij te vermijden.

-> In de wetgeving staat vermeld dat dienstkledij dient gewassen te worden op het werk, maar er gelden hierrond andere afspraken die dateren van voor de zone en die we respecteren.

-> In post Oostende beschikken ze over een huishoudelijke wasmachine, die voor dergelijke zaken wel kan gebruikt worden.

-> Er zouden toch richtlijnen dienen opgemaakt te worden met vermelding voor welke zaken die machines kunnen ingezet worden en richtlijnen over hoe het dan dient gewassen te worden.

-> Momenteel zijn er te weinig mensen opgeleid om de kledij te wassen.

Besluit:

-> Maj. X stelt voor om dit mee te nemen naar de stafvergadering met de vraag hoe er mee om te gaan. Hoe kom je naar de kazerne (al dan niet in dienstkledij)? Hoe wordt het gewassen?

Hygiëne van toetsenborden en computers

-> De vakorganisaties vragen of er reeds reinigingssetjes voorzien zijn voor de hygiëne van de toetsenborden en
computers.

-> De preventieadviseur Zone 1 meldt dat X reinigingssetjes mag bestellen en dat dit ook voorzien dient te worden in de zonale dispatch, zodat ze na elke shift hun toetsenbord kunnen reinigen.

-> De vakorganisaties melden dat er in post Oostende ook nog altijd geen afvalbakjes geleverd werden. -> Er zouden er 150 besteld geweest zijn die afgeleverd werden in post Brugge en ze hebben er in post Oostende geen
gekregen.

-> Kpt. X licht toe dat de afvalbakjes geleverd werden in post Brugge, maar er was een fout gebeurd in de bestelling en deze werd teruggestuurd.

-> De preventieadviseur Zone 1 meldt dat dergelijke papiermanden gevraagd geweest zijn, in combinatie ook met andere afvalbakjes.

-> De preventieadviseur Zone 1 meldt dat dergelijke kleine zaken in de post zelf mogen besteld worden en niet eerst in een comité moeten behandeld worden.

Besluit:

-> Kpt. X zal 20 afvalbakjes en 20 curverboxen voor papier bestellen.

-> Maj. X licht toe dat er vanaf 01 januari 2017 een andere wijze van bestellen zal gehanteerd worden. Het zal centraal georganiseerd worden.

Vraagstellingen/opmerkingen leden CPBW:

a) Reserve zuurstofflessen

-> De vakorganisaties stellen de vraag of het nodig is om per post zoveel reserveflessen te voorzien.

-> Hierbij zijn zij van mening dat we er geen 30 stuks als reserve dienen te hebben als de firma toch de woensdag en de vrijdag levert.

-> De preventieadviseur Zone 1 heeft het aantal binnen gekregen van de posten en zal dit overleggen met J-C. V.

b) Parkeerplaatsen

-> De vakorganisaties verwijzen naar parkeerplaatsen in post Oostende.

-> De Mercedes van het Centraal Bestuur staat daar ook alle dagen en bij de oefeningen moeten de voertuigen telkens verplaatst worden

-> Hierbij de vraag of de stad Oostende dit voertuig niet elders kan parkeren?

-> De preventieadviseur Zone 1 meldt dat het oefenen op de koer in post Oostende quasi onmogelijk geworden is en vraagt om meer op locatie te kunnen oefenen.

-> Kpt. X meldt dat, als een opstelling gemaakt wordt op een andere locatie en je dan weggeroepen wordt, dit wel een probleem zou kunnen geven.

-> Anders geen probleem om te oefenen op een andere locatie.

c) Rustruimte officier van wacht

-> Vanaf 1 april 2017 komt er een officier wacht lopen in post Oostende en er moet een rustruimte voorzien worden

-> De preventieadviseur Zone 1 licht toe dat de visie zou zijn om de bibliotheek uit te rusten voor de officier, maar dat is nog niet bevestigd. In de inkomhal op het gelijkvloers zou er dan een onthaal-/vergaderruimte gemaakt worden.

-> De vakorganisaties melden dat ze ook vragende partij zijn om wat gescheiden te liggen.

-> De preventieadviseur zone 1 meldt dat enkel het ambulancelokaal wordt afgescheiden in 2 kamers, omdat er ook vrouwen ambulance doen, dit is wettelijk verplicht.

d) Re-integratietraject

-> De vakorganisaties vragen om het bespreken van het re-integratietraject als agendapunt op de agenda voor het volgende comité te plaatsen.

-> De preventieadviseur Zone 1 stelt de vraag of dit voor het comité of het BOC is.

-> De preventieadviseur Zone 1 meldt dat dit op de stafvergadering besproken werd en dat geval per geval zal bekeken worden.

-> De vakorganisaties stellen de vraag wat er zal gegeven worden als er zich zoiets voordoet.

e) Probleem omtrent vullen van snelblussers

-> Post Oostende vult snelblussers voor de stad Oostende

-> Er is nu een bestelling binnengekomen om 50 snelblussers te vullen voor stad Oostende.

-> Wat moet er hier nu mee gebeuren? Moeten we dit nog doen?

> Kpt. X meldt dat, als dit de afspraak is met stad Oostende tot 01 januari 2017, dit dan nog dient te gebeuren.

-> De vakorganisaties stellen dan de vraag hoe ze dit moeten vullen.

-> De preventieadviseur Zone 1 zal bekijken hoe dit nu op een veilige manier kan gebeuren.

-> De preventieadviseur Zone 1 meldt dat ze zeker een P3-masker moeten aandoen als ze met dat poeder werken, zodat ze dit zeker niet inademen.

-> Maj. X stelt voor om dit nu zo te laten en het advies van de preventieadviseur op te volgen tot er hieromtrent meer duidelijkheid is.


CPBW


Beste leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 20 december 2016 om 09u30 in het leslokaal - Veiligheidsgebouw Oostkamp.
De nodige bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 22 november 2016

2. Bespreking maandverslag IDPBW november 2016

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren risicoanalyses

5. Valideren definitieve versie JAP 2017

6. Bespreken onthaalbeleid brandweermannen

7. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

CPBW-Verslag 22.11.2016


Notulen BOC 21.11.2016


Agenda Bijzonder Onderhandelingscomité 21 november 2016


Aanvang om 08.45 u in het Veiligheidsgebouw - Politiezaal 1+2
(Siemenslaan 8 Oostkamp)
1. Goedkeuring verslag BOC 12 september 2016
2. Kledijreglement
3. Regeling officier van wacht
4. Afspraken bij staking
5. Varia

Agenda CPBW 22 november 2016


Aanvang om 09.30 u in het leslokaal
(Siemenslaan 8 Oostkamp)
1. Goedkeuring verslag CPBW 25 oktober 2016
2. Bespreking maandverslag IDPBW oktober 2016
3. Bespreking arbeidsongevallen
4. Valideren risicoanalyses
5. Bespreken draft JAP 2017
6. Bespreken brief VSOA omtrent GPP en JAP
7. Varia

Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 22 november 2016

Beste leden,

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk op dinsdag 22 november 2016 om 09u30 in het leslokaal - Veiligheidsgebouw Oostkamp.
De bijlagen met betrekking tot de voorgestelde agendapunten worden nog nagestuurd.
We stellen volgende punten voor ter bespreking:

1. Goedkeuring verslag CPBW 25 oktober 2016

2. Bespreking maandverslag IDPBW oktober 2016

3. Bespreking arbeidsongevallen

4. Valideren risicoanalyses

5. Bespreken draft JAP 2017

6. Varia

De vakbondsafgevaardigden kunnen nog aanvullend eigen agendapunten inbrengen.

Agenda CPBW 25 oktober 2016

 1. Goedkeuring versalg CPBW 30 september 2016
 2. Bespreking maandverslag IDPBW september 2016

 3. Bespreking arbeidsongevallen.

 4. Valideren risicoanalyses

 5. Bespreking GPP.

 6. Evaluatie JAP 2016 ter voorbereiding van JAP 2017

 7. Bespreken verslagen rondgang arbeidsgeneesheer.

 8. EHBO voor duikers en RISC

 9. Varia


Advies V.S.O.A. globaal preventieplanMijnheer de Voorzitter,

Het dynamisch risicobeheersingssysteem vindt zijn uitdrukking in een globaal
preventieplan dat door de werkgever wordt opgesteld in overleg met de
hiërachische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk en
wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Dit plan geeft een concrete
omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse.

Het V.S.O.A. vraagt de resultaten van de risicoanalyse betreffende het welzijn op het werk:

27 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk.

Art. 8. De risicoanalyse gebeurt op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van elke groep
van werkposten of functies en op het niveau van het individu.
Zij bestaat achtereenvolgens uit :
1° het identificeren van gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
2° het vaststellen en nader bepalen van risico's voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
3° het evalueren van risico's voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het globaal preventieplan omvat:


 • De resultaten van de risicoanalyse

 • De vast te stellen preventiemaatregelen

 • De te bereiken doelstellingen

 • De nodige activiteiten en opdrachten voor het bereiken van die doelstellingen

 • De middelen die toegewezen worden voor het behalen van deze doelstellingen: arbeidskrachten, budget
  en tijd.

 • De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen

 • De wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden

 • De evaluatiecriteria van het beleid op het gebied van het welzijn van de werknemers
  bij de uitvoering van hun werk.

Het V.S.O.A. vraagt de middelen die toegewezen worden voor het behalen van deze doelstellingen (budget, arbeidskrachten en tijd) en de middelen om het preventiebeleid te controleren en evalueren.

Het V.S.O.A. wenst toe te voegen:

Ø Posten in orde stellen met KB 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen
waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

Jaaractieplan

Het jaaractieplan beschrijft de concrete uitwerking van de maatregelen over welzijn op het werk. Deze
plannen worden reeds vooropgesteld in het globaal preventieplan. Als werkgever stelt u het plan op, in overleg met:


 • De diensten preventie en bescherming op het werk

 • De hiërarchische lijn opgesteld.

Het jaarlijks actieplan bestaat uit:


 • De prioritaire doelstellingen over het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar

 • De middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken

 • De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen

 • De aanpassingen in het globaal preventieplan als gevolg van:

 • Gewijzigde omstandigheden

 • Ongevallen en incidenten die zich in de onderneming
  hebben voorgedaan

 • Het jaarverslag van het voorbije jaar van de interne dienst voor preventie en bescherming op he werk

 • De adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar

Voor elk dienstjaar moet er bovendien op dezelfde wijze een jaarlijks actieplan worden opgesteld, dat o.a. betrekking
heeft op:

 • de prioritaire doelstellingen van het dienstjaar;

 • de middelen en methodes om die doelstellingen te bereiken;

 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van de betrokken personen;

 • de aanpassingen aan  te brengen aan het globaal preventieplan ingevolge gewijzigde
  omstandigheden, incidenten en ongevallen, het jaarverslag van de interne
  dienst en de adviezen van het Comité.

Het V.S.O.A. vraagt de prioritaire doelstellingen van het jaar en de middelen en methodes om die doelstellingen te
bereiken.

Het V.S.O.A. wenst toe te voegen:

Ø Inventaris van alle interventiekledij van de zone.

Ø Respect van het K.B. van30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende
persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de
hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel
personeel.

Met syndicale groeten,

Voor het V.S.O.A.,

Labourdette Eric

Verantwoordelijke leider

0475/86 75 85